آرشیف

2014-11-25

جام غور

تلاش حکومت برای حل منازعات چشتی و پهلوان در شهرک

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
اداره محلی غور هیئت را تحت ریاست محمد امین توخی معاون آن ولایت به ولسوالی شهرک فرستاده تا منازعه بین اقوام پهلوان و چشتی را نقطه پایان دهند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که هیئت مرکب از شورای ولایتی، کمیته ولایتی صلح، شورای علما، حقوق بشر، ارگانهای عدلی و قضایی آن ولایت اند که ابتدا اختلاف میان ملا عبدالغفور و ملا برهان و بعدآ به هدف حل منازعه چشتی و پهلوان اقدام خواهند کرد.
هیئت که به هدف حل منازعات به ولسوالی شهرک فرستاده شده توسط نیروهای امنیتی همراهی میشود که روز دوشنبه گذشته عازم آن ولسوالی شدند.
گفته میشود که منازعه میان اقوام چشتی و پهلوان در ولسوالی شهرک ولایت غور که از چندین سال به اینسو ادامه دارد علاوه بر کشته و زخمی شدند ده ها تن از طرفین، مهاجرت های خانوادگی و خسارات مالی را نیز در پی داشته است.