آرشیف

2015-12-16

جام غور

تعمیر لیسه به هزینه 12.5 ملیون افغانی در فیروزکوه به بهره برداری رسید

چهارشنبه 25 قوس 1394 برابر است با 16 دسامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

تعمیر لیسه قریه مدرسه مربوط به فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به هزینه 12.5 ملیون افغانی از کمک های کشور جاپان و به همکاری موسسه یونیسف، مورد بهره برداری قرار گرفت.
مسوولان ریاست معارف غور می گویند که با بهره برداری از تعمیر لیسه یاد شده مشکل سرپناه 600 تن شاگر مرفوع شده است.
تعمیر لیسه قریه مدرسه دارای 8 صنف درسی و 4 اتاق اداری میباشد که در یک منزل بطول پخته و اساسی اعمار گردیده است.
در مراسم افتتاح تعمیر این لیسه سیما جوینده والی غور، رییس معارف، رییس احیاء و انکشاف دهات، اعضای شورای ولایتی و بزرگان قومی اشتراک ورزیده بودند.

تعمیر لیسه به هزینه 12.5 ملیون افغانی در فیروزکوه به بهره برداری رسید

تعمیر لیسه به هزینه 12.5 ملیون افغانی در فیروزکوه به بهره برداری رسید