آرشیف

2015-10-25

جام غور

تعمیر قطعه واکنش سریع به هزینه 20 ملیون افغانی تهداب گذاری شد

یکشنبه 3 عقرب 1394 برابر است با 25 اکتوبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
تعمیر قطعه واکنش سریع در محوطه ریاست امنیت ملی غور به ارزش 20 ملیون افغانی از بودجه انکشافی ریاست عمومی امنیت ملی تهداب گذاری شد.
این ساختمان دو طبقه ی دارای 15 اتاق و ملحقات ضروری است که در ساحه 600 متر مربع زمین به مدت دوسال ساختمان خواهد شد.
سیما جوینده والی غور، محمد امین توخی معاون ولایت، قوماندان امنیه غور، رییس امنیت ملی و تعداد از مسوولان ادارات دولتی سنگ تهداب این ساختمان را به زمین گذاشتند
.