آرشیف

2007-6-10

جام غور

تعداد زياد باشندگان غور از نبودآب صحى آشاميدنى شاکى اند

تعداد زياد باشندگان غور از نبودآب صحى آشاميدنى شاکى اند
یکشنبه 7 اسد 1386 برابر با 29 جولای 2007
تعداد زياد مردم چغچران مرکز ولايت غور و ولسوالى لعل و سرجنگل، از نبود آب صحى آشاميدنى و خدمات صحى شکايت دارند. آلوده بودن  آب درياى هريرود با کثافات و عدم وجود آب صحى مناسب در شهر چغچران ، باعث افزايش امراض مختلف از جمله ، اسهال، استفراغ  و بعضاً کولرا شده استداکتر شيرين مسؤول بخش عاجل شفاخانۀ ولايتى چغچران به آژانس خبرى پژواک گفت که  روزانه ده الى پانزده مريض که  بيشتر شان اطفال اند واکثراً مبتلا به اسهال و استفراغ ناشى از آلوده گى آب دريا اند، جهت تداوى مراجعه ميکنند.  وى  نبود سيستم آبرسانى و چاه فاضل آب را علل عمدۀ شيوع اين  امراض  عنوان کرد و افزود که تا زمانيکه آب صحى آشاميدنى به مردم مهيا نشود، اين مشکل نه تنها پا برجا بوده ،بلکه افزايش خواهد يافتغوث الدين ٤٠ ساله، يکتن از مسافرين که از  ولايت بادغيس به  چغچران  آمده، ميگويد که  بيت الخلاء وجود ندارد، اکثر مردم و مسافرين در کنار دريا رفع حاجت ميکنند و همين کثافات، باعث آلوده شده آب دريا ميگردد وى که به اثر نوشيدن آب غير صحى  به مرض اسهال مصاب گرديده و جهت تداوى به شفاخانه مراجعه نموده، مى افزايد که آب مورد استفادۀ هوتل ها  نيز، غير صحى بوده و باعث مصاب شدن مردم به امراض ميشودمحمد مالک هوتل محمد در شهر چغچران  نيز ميگويد که  براى تهيه غذا و چاى، از آب دريا استفاده مى نمايند، زيرا آبهاى چاه ها در داخل شهر، بسيار شور بوده و قابل نوشيدن نيست و  مجبور اند که  از آب دريا استفاده کنندامير محمد انصارى باشندۀ ولايت ارزگان که در چغچران وظيفه دارد ، اظهار  داشت که  اکثر آبهاى چغچران غير صحى و داراى آميب است و او از همين جهت، از آب معدنى براى  غذا و چاى استفاده ميکندمحمد عثمان شاروال چغچران در مورد آلوده بودن آب ميگويد که  بيست در صد مردم محل ،صددر صد مسافرين و هفتاد درصد دکانداران، براى رفع حاجت در کنار دريا ميروند و آب را آلوده ميسازند . وى نيز  عوامل اصلى افزايش امراض  را  عدم موجوديت چاه فاضل آب و سيستم آبرسانى خوانده ، مى افزايد که براى جلوگيرى از اين مشکل جدى،  پوليس منظم و ايجاد ديوار در کنار دريا ضرور است؛ اما شاروالى امکانات ندارد که اين پروژه ها را تطبيق نمايد . کارشناسان ميگويند که در صورت ادامه ��ريان آلوده شدن آبهاى زير زمينى، به خاطر حفر چاه هاى خودسرکه باتوجه به شرايط افغانستان، بهبودو جبران آن امکان ندارد ، فاجعه انسانى و عواقب خطرناکى به بار خواهد آمد .      پوهنمل انجنير محمد نعيم اقرار آمر ديپارتمنت جيولوجى پوهنځى زمين شناسى پوهنتون کابل به آژانس خبرى پژواک گفت : (( ضرورت به توجه عاجل در بخش کنترول و حفاظت آبهاى زيرزمينى مى باشد و گرنه افغانستان به يک بحران ديگر که بحران کمبود آب صحى است ، روبه رو خواهد شد . ))  از جانب ديگر، تعدادى از مردم و مسؤولين ولسوالى لعل و سرجنگل ولايت غور نيز  ادعا ميکنند که  شيوع امراض اسهال  و استفراغ ، سياه سرفه و کولرا به علت استفاده از آبهاى  غير صحى رو به افزايش استمحمد جمعه پژوهش معاون کميسيون حالات اضطرار ولسوالى ياد شده ادعا کرد: (( فرزندم را به مرکز صحى آى اى ام بُردم ، تعداد مراجعين بسيار زياد بود، ساعتها انتظار ماندم، ولى نوبت نرسيدو پسرم تداوى نشد؛ بالاخره به دواخانۀ شخصى بردم و برايش دوا به قيمت گران  گرفتم.)) حيدر على اعتمادى سرپرست ولسوالى لعل و سرجنگل نيز  خدمات صحى   IAM  (هيئت همکارى بين المللى) را ضعيف دانسته، ميگويد که داکتران اين مؤسسۀ  صحى  محدود بوده  و ادويۀ کم داردبه گفتۀ وى کلينيک صحى رياست صحت غور و مرکز شهداء مربوط مؤسسۀ  غير دولتى شهداء ارگانيزيشن از هفتۀ گذشته بدينسو در ولسوالى تعطيل شده  و مؤسسۀ آى اى ام تمام فعاليت هاى صحى را به عهده گرفته اند، اما تعداد مريضان مراجعه کننده رو به افزايش بوده  و به مريضان رسيده گى کرده نمى تواندمسؤولين آى اى ام حاضر به مصاحبه نشده، اما حاجى قربان يکتن از وکلاى منتخب مردم غور در ولسى جرگه گفت که خدمات صحى اين مؤسسه در لعل و سرجنگل  مثبت بوده و آنها از اين کار، استقبال ميکنندوى علاوه کرد که مسؤولين آى اى ام به آنها وعده داده اند که علاوه بر خدمات صحى، چهار باب کلينيک ديگر  را نيز  در اين ولسوالى، ايجاد  خواهند کرداين درحاليست که به گفتۀ محمد عيسى واحدى  يکتن از داکتران ولايت غور، ماه گذشته  به اثر شيوع مرض کولرا در ولسوالى لعل و سرجنگل ولايت غور، پنج طفل جان دادند
خشکسالی زراعت غور را ضربه زده است.
 پنجشنبه 7 اسد 1386 برابر با 26 جولای 2007
مسؤولین ولایت غور، ازبروز خشکسالی خبرداده  میگویند که عدم ریزش کافی وبه موقع باران، سبب کاهش بی سابقه حاصلات  وبعضاً خشک شدن کشت للمی غله جات به ویژه گندم  شده است.  محمد اسلم آرین پور رئیس زراعت ولایت غور به آژانس خبرى پژواک گفت که خشکسالى امسال، سبب آسیب پذیری ٦٠ درصد کشت للمی واضافه از٢٠ درصد کشت آبی گندم دراین ولایت شده است  .وى اضافه نمود که درصورت بارش مناسب ،به طوراوسط از هرهکتارزمین آبی، دونیم تُن گندم واز هرهکتارزمین للمی( غير آبى) نصف این مقدار بدست می آمد و بیشترنیازمندی مردم را برطرف مینمودقرار معلومات نامبرده، درسال جاری، بيش از ١٣٠ هزار هکتارزمین زیرکشت آبی و ١٤٠ هزار هکتارکشت للمی درده حوزه این ولایت، عمدتا به کشت گندم اختصاص داده شده استاما به گفتۀ آرین پور،اوسط ریزش باران درسال جاری حدود ٢٠٩ ملی لیتر بود درحالی که ریزش باران، حداقل ٢٥٠ ملی لیتر برای گذر ازخشکسالی حتمی است . کرام الدین رضا زاده معاون والی غور نيز با ابراز نگرانى از اين وضع ميگويد که همزمان با خشکسالی ،فصل گرم سال نیز درگذر است وانتقال مواد خوراکی، ازدیگر ولایات به ویژه هرات با پرداخت مصرف زیاد امکان پذیر بوده و اين وضع، باعث نگرانی شديد مردم گرديده استوی علاوه کرد: ((بروز خشکسالی دراین ولایت که نیمی ازسال، ارتباط آن با دیگر ولایات به دلیل کوهستانی بودن وخرابی راه ها میسرنیست و اضافه از ٧٥درصد جمعیت آن زیرخط فقر زنده گی میکنند، تهدید بالقوه به حساب می آيد .))  رضا زاده ، شدت خشکسالی کنونی را به مراتب بیشتر ازسال گذشته عنوان کرد و افزود    که سازمان خوراکه جهان درسال گذشته، حدود ده هزار تُن گندم را عمدتا ازطریق برنامه غذا درمقابل کار، بین مردم غور توزیع نمود.اما درصورتیکه ازهم اکنون اقدام عاجل درذخیره مواد غذایی و کمک ازسوی سازمانهای امداد رسان انجام نگیرد، منجر به بيجا شدن کتله عظیمی ازمردم خواهد شد.
همچنان حاجی عبدالغفور تیمن رئیس شورای ولایتی غور نیز، ازازدیاد عرایض مردم از ناحيه  خشکسالى و ضرر رسيدن به زراعت به شورای ولایتی سخن زده، به آژانس پژواک گفت که ریزش برف وباران درسال گذشته، متناسب با کشت وکار مردم نبود وحتی باعث سیلاب وتخریب اراضی زیاد گردید.
رئیس شورای ولایتى غور ،اقدامات اصولی درزمینه احداث ویا ترمیم سرک وپُل های ارتباطی را یکی ازراه های مؤثر درکمک به مردم عنوان نمود وافزود که فراهم آوری امکانات اولیه زنده گی درشرایطی که مردم با فقروتنگدستی دست وپنجه نرم میکنند وقدرت تحرک ازآنان گرفته شده است، راه بيرون رفت ازاین وضعیت استتيمن علاوه کرد که به طورنمونه درزمانی که راه ارتباطی غور باهرات باز است انتقال هرکیلو بار،صرف تا شهرچغچران مرکز غور پنج افغانی مصرف دارد وحتی این قیمت درمناطق دورتر به مراتب بیشترمیشود وفقر اقتصادی هم  توان خرید رااز اکثریت مردم سلب ميکندمحمد زمان ٤٥ ساله، يکتن از دهاقين که سه جريب زمين للمه را به کشت گندم اختصاص داده، ميگويد که عدم بارش کافى در وقت مناسب ، گندم هاى وى را خشک نموده و او نمى تواند از آن حاصل بگيردوى متذکر شد که اگر وضع بدين منوال ادامه يابد، مردم غور به قحطى مواجه و مجبور  کوچ دسته جمعى  خواهند شدمردم غور در حالى با خشکسالى روبرو اند که  اخیرا قوماندان عمومی ناتو درحوزه غرب،اختصاص بیش ازده میلیون دالر،ازسوی لیتوانیا را برای بازسازی اين ولایت اعلام نموده استغور ازجمله ولایات  کوهستانى ، سرد سیر و مرکزى کشور و دارای ده ولسوالى استنفوس تخمينى اين ولايت، حدود هشتصد هزارتن که اکثریت آنها به مالداری وزراعت مشغول اند، تخمين زده شده  است . 
جنازۀ بابای ملت طی مراسم رسمی بخاک سپرده شد
سه شنبه 2 اسد 1386 برابر با 24 جولای 2007
امروز سه شنبه 24 جولای 2007جنازۀ بابای ملت از کاخ ریاست جمهوری به جوار مقبرۀ بابای خودش در تبۀ مرنجان بخاک سپرده شد. محمد ظاهر شاه طبق فیصله لویه جرگۀ قانون اساسی لقب افتخاری بابای ملت را کمائی کرد. از جنازۀ  ظاهر شاه در کابل به صفت بابای ملت مشایعت رسمی صورت گرفت. در مراسم خاک سپاری بابای ملت علاوه ��ز هزاران تن باشندۀ کابل شخصیت ها�� ملی وسیاسی کشور وسفرای کشور های خارجی نیز اشتراک ورزیده بودند.
قوماندان امنیۀ ولسوالی تیوره جدیدا مقرر گردید.
سه شنبه 2 اسد 1386 برابر با 24 جولای 2007
طبق گزارش های واصله از غور به سلسله مقرری های جدید وایجاد اصلاحات در تشکیلات قوماندانی امنیه وبهبود بخشیدن به وضع امنیتی محترم سمونموال غلام نبی پیمان یکی از افسران قوماندانی امنیۀ ولایت غور به صفت قوماندان امنیۀ ولسوالی تیوره مقرر گردیده است.ولسوالی تیوره از چندی به این سو قوماندان نداشته وعبدالبصیر ملکیار به صفت سر پرست قوماندانی امنیه ایفائی وظیفه مینمود.
تقرر رئیس جدید ریاست صحت عامۀ ولایت غور.
شنبه 30 سرطان 1386 برابر با 21 جولای 2007
به اساس گزارش های واصله از کابل محترم داکتر غلام نبی یگانه به حیث رئیس جدید ریاست صحت عامۀ ولایت غور تقرر حاصل نموده است.پست ریاست صحت عامۀ ولایت غور از طرف ریاست اصلاحات اداری دولت افغانستان به رقابت گذاشته شده بود که تعداد از داکتران ومتخصصین چون داکتر غلام نبی یگا نه داکتر عیدالمنان آزاد منش , داکتر عمر لعل زاد وعدۀ دیگری بخاطر إحزاز این پست برقابت پرداختند که دررنتیجه یگانه برندۀ این رقابت شناخته شد وبه حیث رئیس صحت عامۀ غور مقرر گردید.داکتر غلام نبی یگانه از داکتران ورزیدۀ ولایت غور است که در بخش های مختلف صحت عامۀ ایفائی وظیفه نموده است. از خداوند ج برایش توفیق خدمت میخواهیم.
حملۀ افراد مسلح نا شناس بالای  خانۀ مستوفی سابق ولایت غور
سه شنبه 26 سرطان 1386 برابر با 17 جولای 2007
طبق گزارش های واصله از ولسوالی تیوره, حوالی ساعت یک نیمه شب , سه شنبه افراد مسلح نا شناس در قریه زه نوروز بالای خانۀ میرزا محمد  سابق مستوفی ولایت غور حمله مسلحانه نمودند. درین حادثه طرفین از سلاح گرم استفاده نموده تیراندازی تا دوساعت ادامه پیداکرد واما به کسی آسیب نرسیده است.گفتنی است که این عمل نتیجۀ اختلافات است که درین مسئولین اداره ولسوالی وجود دارد و میرزا محمد که خسر ولسوال است از طرف مخالفین ولسوال مورد انتقام گیری قرار گرفت.
برای اولین بار یک نویسندۀ وتحلیلگرغور مستحق جائزه شناخته شد.
 یشکنبه 24 سرطان 1386 برابر با 15 جولای 2007
جائزۀ مشترک اتحادیۀ ژورنالستان ومجمع صلح به یک نویسندۀ غور اختصا ص یافت.برای اولین بار یک نویسنده وتحلیل گر امور سیاسی ولایت غور از طرف نهاد های فرهنگی کشور مستحق جائزۀ سال شناخته شد.روز یکشنبه 15 جولای محفل به افتخار ژورنالستان ونویسندگان کشور از طرف مجمع صلح واتحادیۀ ژور نالستان افغانستان در مقر تالار مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ دائر وکار کردهای نویسندگان وخبر نگاران مؤفق ارزیابی گردید. در ختم این محفل برای چهار نویسندۀ بر تر وپنج ژور نالست ممتازجوائز توزیع گردید.در بین نویسندگان وتحلیلگران محترم قسیم اخگر  ومحترم احمد سعیدی ,پروفیسور عصمت الهی وفضل احمد اوریا به جوائز نویسندۀ خوب سال از طرف این نهاد دست یافتند .وبه همین تر تیب نثار حارث خبر نگار صدای آمریکا, شهید  سانگه آماج  خبر نگار تلویزیون شمشاد, ذکیه ذکی خبر نگار رادیو صدای زن , حسیبه شهید ودانش کروخیل  مستحق جائزه شناخته شده اند.  هر چند ولایت غور افتخار بهترین نویسندگان ,مجسمه سازان ونقاشان چیره دست را در طول تاریخ داشته واین واولین باریست که از یک شخصیت فرهنگی ولایت غور در محافل رسمی قدر دانی میشود.سایت جام غور به نمایندهگی از سائر نویسندگان وکل مردم غور این افتخار رابرای محترم احمد سعیدی تبریک عرض نموده از خداوند ج برایش مؤفقیت های بیشتر در عرصۀ گسترش وتوسعۀ فعالیت های سیاسی وفرهنگی اش استدعا مینماید.
مناطق دهن حصار ودهک ولسوالی شهرک از وجود افراد مسلح پاکسازی شد.
 شنبه 23 سرطان 1386 برابر با 14 جولای 2007
در اثر عملیات گستردۀ نیروهای امنیتی در اطراف ولسوالی شهرک ولایت غور  مناطق دهن حصار دهک وجه وناسفنج از وجود افراد مسلح غیر مسئول پاکسازی ویک دیپوی مهمات مختلف النوع و 15 میل کلاشینکوف به تصرف نیروهای امنیتی در آمد.سر گروپ افراد مسلح غیر مسئول بنام ملا قدیر از منطقه فرار نموده است وارباب نعمت یکی از موی سفیدان منطقه بطور ضامن تسلیمی افراد مسلح به ولسوالی آورده شده است. مناطق متذکره از زمان سقوط طالبان تا حال به کنترول همین افراد مسلح وابسته به طالبان بوده است.