آرشیف

2020-6-7

جام غور

تعدادی از بزرگان و محاسن سفیدان ولسوالی تیوره با والی غور دیدار تعارفی کردندتعدادی از بزرگان و محاسن سفیدان ولسوالی تیوره با والی غور دیدار تعارفی کردند.
صبح امروز معاون امور اجتماعی مقام ولایت، بزرگان و محاسن سفیدان به مقام ولایت حضور به‌هم رسانیده ضمن تبریکی پست مقام ولایت به برید جنرال نور محمد کوهنورد والی غور، چالش ها و مشکلات محیطی و منطقوی شان‌را در میان گذاشتند.
ابتداء سیف الرحمن ملکزاده و مولوی عبدالله به نمایندگی‌از دیگران ضمن تبریکی، حمایت شان‌را از برنامه های دولت اعلام نموده و گفتند: از آنجایکه میدانیم چالش ها و مشکلات در افغانستان وجود دارد به آنهم امید وار هستیم با سعی و تلاش والی صاحب شاهد امنیت سرتاسری و همچنان انکشاف و بازسازی ولایت غور باشیم تا باشد که مردم ما در روحیه آرام به زنده گی روز مره خود رسیده‌گی نمایند.
سپس برید جنرال نور محمد کوهنورد والی غور ضمن خوش آمدید بزرگان، تامین امنیت را اولویت کاری خویش عنوان نمود و گفت: عوامل عمده ای که ولایت غور را از انکشاف و بازسازی باز داشته عدم امنیت بوده است و همچنان والی غور بیان داشت که با کمک و همکاری بزرگان اقوام با نیروهای امنیتی بتوانیم امنیت را در سر‌اسر غور تامین نماییم تا از یک طرف انکشاف و بازسازی صورت گیرد و از سوی دیگر مردم ما در پرتو صلح و آرامش زنده‌گی نمایند.
در اخیر والی غور به بزرگان و محاسن سفیدان اطمینان داد اداره محلی غور با همه اقوام غور به‌دیده قدر نگرسته و از بزرگان خواست تا دست به‌دست هم داده جهت انکشاف و ترقی ولایت غور با دولت خود هم گام شوید تا مردم این خطه باستانی به خواست های دیرینه خود نایل آیند.
 
دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غور
۱۸
 جوزا ۱۳۹۹

 

تعدادی از بزرگان و محاسن سفیدان ولسوالی تیوره با والی غور دیدار تعارفی کردندتعدادی از بزرگان و محاسن سفیدان ولسوالی تیوره با والی غور دیدار تعارفی کردند.