آرشیف

2018-4-7

جام غور

ترمیم ۲۰ کیلومتر سرک به ارزش بیش از ده میلیون افغانی در غور

مسوولان در ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می گویند، که کار ترمیم و جغل اندازی ۲۰ کیلومتر سرک در فیروزکوه، مرکز آن ولایت، به هزینه بیش از ده میلیون افغانی، با شوراهای انکشافی قرار داد نموده است.
انجینر محفوظ الله فکور رئیس احیاء و انکشاف دهات غور گفت، این سرک که شامل ۱۴ ساختمان است، قریه جات بره خانه، پایکمر، مناطق شویج، فیاق، لفرا و ولسوالی جوند ولایت بادغیس را به مرکز ولایت غور وصل میسازند و هزینه آن از برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات پرداخته میشود.
آقای فکور گفت، با آغاز کار این سرک، برای ده ها تن از باشندگان محل زمینه کار ایجاد میگردد.
 
جمعه ۷ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۲۷ اپریل ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور