آرشیف

2014-12-27

جام غور

بی اعتنایی پولیس غور از دستگیری مجرمین

شنبه ۶ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۲۷ دسامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور میگویند که بی پروایی قوه اجرائیه در امر دستگیری مجرمین باعث شده تا نا امنی و جرایم جنایی افزایش یابد.
گل احمد حیدری رئیس څارنوالی استیناف ولایت غور می گوید که، تعداد از مجرمین که محکوم به حبس شده اند در حال حاضر در فیروزکوه و دیگر مناطق غور آزادانه گشت و گذار میکنند.
آقای حیدری گفت، آنان ده ها جلب گرفتاری مجرمین را برای پولیس فرستاده اما، نیروهای امنیتی در مورد دستگیری آنان تا هنوز با این اداره همکاری نکرده اند.
وی گفت:" گشت و گذار آزاد مجرمین به دیگر افراد مجرم روحیه می دهد تا به فعالیت های ضد بشری خود به راحتی ادامه دهند".
گل احمد حیدری رئیس څارنوالی استیناف غور هویت این اشخاص که به گفته اش مجرم اند و آزادانه و گشت و گزار میکنند، افشا نکرد.
در همین حال، مسوولان قوماندانی امنیه غور گفته های رئیس څارنوالی استیناف آن ولایت مبنی بر عدم هم آهنگی بین این دو اداره در امر دستگیری و تعقیب مجرمین را، رد میکنند.
نقیب الله امینی سخنگوی قوماندانی امنیه غور گفت، بین نیروهای پولیس و څارنوالی استیناف همآهنگی کامل وجود دارد که در طی سال روان چندین مجرم را نیز دستگیر نموده اند.
وی گفت، ما با ریاست څارنوالی استیناف غور جلسات همآهنگی داریم و در حال حاضر در نظارت خانه قوماندانی امنیه چندین مجرم وجود دارد که این خود نمایانگر همآهنگی با این اداره است.
در همین حال نهاد های جامعه مدنی غور بر عدم همآهنگی کاری میان څارنوالی استیناف و قوماندانی امنیه آن ولایت اظهار نگرانی کرده و این کار را ضعف اداره محلی دانسته است.
این درحالیست که ترور، سرقت های مسلحانه، اختطاف، تجاوز جنسی بر کودکان و فعالیت های گسترده طالبان و افراد مسلح غیر مسوول در ولایت غور نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است که څارنوالی استیناف ولایت غور علل برخی از این نا امنی ها را آزاد نگهداشتن مجرمین از سوی پولیس ملی عنوان میکند.