آرشیف

2017-9-24

جام غور

بیش از 3 هزار کودک در شمال فیروزکوه از واکسین فلج اطفال باز میمانند.

مسئولان در ریاست صحت عامه غور می‌گویند که آنان به دلیل تهدیدات بلند امنیتی نمی‌توانند که دور دوم کمپاین خزانی فلج اطفال را در شمال شهر فیروزکوه تطبیق نمایند.
محمد نسیم دولتی،‌ مسئول بخش تطبیق واکسین فلج اطفال در ریاست صحت عامه غور به رادیو سرحد می‌گوید که آنان در این دور کمپاین بیش از 1 صد و 90 هزار کودک را در سراسر این لایت هدف تعین کردند.
او گفته، از این میان 3 هزار و 251 کودک در منطقه غلمین شهر فیروزکوه به دلیل تهدیدات امنیتی و حضور گروه طالبان در منطقه از واکسین فلج اطفال بازمانده اند.
به گفته وی، آنان تلاش می‌کنند با خوب شدن وضعیت امنیتی این دور کمپاین فلج اطفال را در منطقه غلمین شهرفیروزکوه تطبیق نمایند.
نا امنی‌های اخیر در شمال شهر فیروزکوه سبب شده تا ده‌ها خانواده مناطق شان را ترک کنند و همچنان دور دوم کمپاین خزانی واکسین فلج اطفال تطبیق نشود.

یکشنبه ۲ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۲۴ سبتمر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور