آرشیف

2017-7-6

جام غور

به هزینه 140 هزار دالر سنگ تهداب دو پارکینگ وسایط در فیروزکوه گذاشته شد

سنگ تهداب دو پارکینگ به هزینه 140000 دالر در میدان هوایی فیروزکوه گذاشته شد.
محمد عارف قاضی زاده شهردار فیروزکوه می گوید که هزینه این پروژه ها از بودجه انکشافی ایالات متحده امریکا تمویل می گردد.

به نقل از شهردار فیروزکوه، تا 5 سال آینده عواید این پارکینگ ها را شهرداری جمع آوری میکند و بعد از آن به آمریت میدان هوایی سپرده میشود.
این نخستین پارکینگ های وسایط است که در شهر فیروزکوه به گونه معیاری ساخته میشود