آرشیف

2019-9-24

جام غور

به هزینه ۴۴ میلیون افغانی کار یک شبکه آبرسانی تکمیل و یک‌شبکه دیگر آغاز گردید

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که پروژه آبرسانی سیدآباد در غرب فامیلیهای شهر فیروزکوه به هزینه نزدیک به ۷ میلیون افغانی تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت.
انجینر محفوظ الله فکور، رئیس احیاء و انکشاف دهات غور گفت، این پروژه به حمایت مالی دفتر یونیسف و سهم ده درصدی مردم با تاسیسات ذخیره آب به گنجایش ۶۰ متر مکعب، اعمار دیوار های محافظتی و نصب سولر، میتر و شیردهن ها اعمار گردیده و ۳۵۰ فامیل به آب آشامیدنی صحی دست رسی پیدا کردند.
آقای فکور گفت، همزمان با بهره برداری از این شبکه، سنگ تهداب پروژه آبرسانی دیگری را در شهرک محاجرین شهر فیروزکوه به هزینه بیش از ۳۷ میلیون افغانی از بودجه دفتر یونیسف گذاشتند.
به گفته آقای فکور، منبع آبی این پروژه به شکل گیرویتی از ساحه دیوالک منطقه نرکوه الی ذخیره عمومی به طول ۲۵ کیلومتر امتداد دارد که به مدت یک سال کار آن تکمیل خواهد شد.
رئیس احیاء و انکصاف دهات غور می گوید که با تکمیل شدن این پروژه ۲۰۰۰ خانواده به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا خواهند کرد.

سه شنبه ۲ میزان ۱۳۹۸ برابر است با ۲۴ سبتامبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور