آرشیف

2017-7-16

جام غور

به هزینه بیش از 3 میلیون افغانی کار ساخت کانال های داخل شهر فیروز کوه آغاز شد

کار ساخت وباسازی کانال های اطراف سرک های شهر فیروز کوه امروز با قطع نوار توسط مسئولین اداره محلی آغاز شد.

محمد عارف قاضی زاده شهردار فیروزکوه میگوید که این کانال ها به طول 4.2 کیلومتر بوده وبه هزینه 3 میلیون ویکصد هزار افغانی از بودجه انکشافی ریاست شهرداری ساخته خواهد شد.

ازسوی دیگر غلام ناصر خاضع والی غور که در افتتاح ساخت این کانال ها سخن میزد ابراز امیدواری کرد که این پروژه ها با معیار های استندرد ساخته شده تا رضایت شهروندان جلب شود.

والی غور به مسئولین ریاست شهرداری فیروز کوه هدایت داد تا مردم را بیشتر از فرهنگ شهر نشینی آگاهی دهند.

گفتنی است که ساخت این پروژه شش ماه را در بر خواهد گرفت.
قابل یاد آوری است که شهروندان فیروزکوه همواره از نبود کانال های آب رو در اطراف سرک های داخل شهر شکوه داشتند

دوشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۶ برابر است با ۱۷ جولای ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور