آرشیف

2017-12-26

جام غور

به هزینه بیش از ۸۰ میلیون افغانی کار دو پروژه در ولسوالی لعل و سرجنگل آغازشد

کار ۵.۱۵ کیلومتر سرک و پل موتر رو کانگریتی بطول ۴۲ متر و عرض ۷ متر به هزینه (۸۰۱۰۰۰۰۰) افغانی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور آغاز شد.
پروژه  سرک از قریه دهن سقابه الی دهن تکه غال و پروژه  پل موتر رو در ناوه جوقل سرجنگل موقعیت دارند که ۵۷ قریه ناوه های جوقل و سرجنگل را به مرکز ولسوالی لعل وصل میسازد.
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می‌گویند که هزینه این‌پروژه ها از برنامه ملی راه سازی روستایی آن وزارت پرداخته میشود.
سه شنبه ۵ جدی ۱۳۹۶ برابر است با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور