آرشیف

2016-10-19

جام غور

به هزینه بیش از ۷۴ میلیون افغانی یک پروژه انکشافی در ولایت غور به بهره برداری رسید

 

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می گویند که ۲۵ کیلومتر سرک درجه سه را در ولسوالی شهرک آن ولایت به هزینه (۷۴۶۵۰۰۰۰) افغانی از بودجه برنامه راه سازی روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات، به بهره برداری سپرده اند.
در خبرنامه ی که از جانب ریاست احیاء و انکشاف دهات غور به رسانه ها رسیده، امده است که این سرک مناطق جلگه مزار ولسوالی شهرک را با منطقه دره تخت ولسوالی چشت شریف ولایت هرات وصل میسازد و همچنان ۶۱ پایه پلچک نیز در مسیر آن ساختمان گردیده است.

به هزینه بیش از ۷۴ میلیون افغانی یک پروژه انکشافی در ولایت غور به بهره برداری رسید

به هزینه بیش از ۷۴ میلیون افغانی یک پروژه انکشافی در ولایت غور به بهره برداری رسید

به هزینه بیش از ۷۴ میلیون افغانی یک پروژه انکشافی در ولایت غور به بهره برداری رسید