آرشیف

2015-1-19

جام غور

به هزینه بیش از ۶ ملیون افغانی دو پروژه در فیروزکوه به بهره برداری رسید

دوشنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۱۹ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور میگویند که دو پروژه سرکسازی به هزینه (۶۰۷۴۴۰۰) افغانی از بودجه برنامه ثبات وزرات احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محل تطبیق و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این پروژه ها شامل ۵ کیلومتر سرک  قرا، پهلوسنگ و نزدیک به یک کیلومتر سرک شهرک مهاجرین فیروزکوه است که امروز طی محفل افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می گویند از پروژه پهلوسنگ که ۱۵ قریه و همچنان غور را به ولایت دایکندی وصل میسازد ۷۸۲۴ فامیل از آن مستفید میگردد و همچنان از پروژه شهرک مهاجرین ۲۱۷۹ فامیل مستفید گردیده است.
قبل ازین نیز پروژه های سرک سازی، آبرسانی، آبیاری و کورس های ارتقای ظرفیت در فیروزکوه و ولسوالیهای دولینه و شهرک آن ولایت از سوی برنامه ثبات تطبیق و مورد بهره برداری قرار گرفته بود.