آرشیف

2016-10-16

جام غور

به هزینه بیش از ۴.۵ میلیون افغانی دو پروژه در ولایت غور به بهره برداری رسید

به هزینه بیش از ۴.۵ میلیون افغانی دو پروژه در ولایت غور به بهره برداری رسید

به هزینه بیش از ۴.۵ میلیون افغانی دو پروژه در ولایت غور به بهره برداری رسید
 

دو پروژه انکشافی به هزینه (۴۸۶۰۰۰۰) افغانی در قریه جات قیاغک و قلعه کهنه فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به بهره برداری رسید.
این پروژه ها شامل اعمار ۸ پایه پلچک های موتررو و تحکیم کاری ۱۵۰متر کانال های آبیاری و ۲۱۰متر دیوار استنادی است که از بودجه پروگرام N_FIERبرنامه های انسجام ساحوی وزارت احیاوانکشاف دهات، ساخته شده است.
در خبر نامه ی که از جانب ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور به رسانه مواصلت ورزیده، آمده است که از ضمن مهیا ساختن تسهیلات ترانسپورتی، تحکیم کاری و دیوار های استنادی؛ ۶۵۰ جریب زمین زراعتی نیز تحت آبیاری قرار گرفته است.
این پروژه ها با ۱۰ درصد سهم مردم تطبیق گردیده که به تعداد ۵۰۰ فامیل بطور مستقیم از مزایای آن بهره مند گردیده اند.