آرشیف

2022-1-13

جام غور

به دستور والی هرات 25 زندانی آزاد شد.

مسئولان محلی هرات می گویند که این شمار از زندانیان به دستور والی این ولایت از زندان آزاد شدند.

محمودشاه رسولی، سخنگوی فرماندهی امنیه هرات می گوید که پس از رسیدگی به پرونده های این افراد که جرم اندک داشتند و بند رها شدند.

به گفته ویف در بین افراد آزاد شده تو زن نیز شامل است.

این درحالیست که در برخی از ولایات دیگر نیز شماری از زندانیان که ازسوی مسئولین امارت اسلامی بی گناه شناخته شده بودند و یاهم میعاد حبس شان به اتمام رسیده از بند رها شده اند.