آرشیف

2017-9-17

جام غور

به ارزش 11 ملیون افغانی دو پروژه عام المنفعه امروز در ولایت غور بکار آغاز نمود

این پروژه ها که شامل 10 سبز خانه به هزینه چهارونیم ملیون افغانی در شهر فیروزکوه و پروژه زنبور داری به هزینه شش ملیون چهار صدهزار افغانی در واحد های اداری فیروزکوه، شهرک، دولت یار، تولک و تیوره تطبیق میشود
این پروژه ها از اجراات خوب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میباشد که توسط سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و والی غور در شهر فیروزکوه مورد افتتاح قرار گرفت.
غلام ناصر خاضع والی غور افتتاح پروژه سبز خانه را در رشد و توسعه سبزیجات در شهر فیروزکوه مفید و موثر خواند و از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر خواست تا بیشتر توجه نمایند.
والی غور افزود: این پروژه ها برای دهاقین عواید بیشتر تولیدی را فراهم می سازد تا از زرع مواد مخدر جلوگیری بعمل آید.
پوهاند سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر انتخاب پروژه های عام المنفعه زراعتی را مشوق دهقانان خواند، تا از زرع مواد مخدر جلوگیری بعمل آید.
پوهاند عظیمی از دهاقین خواست که پروژه های یاد شده، ملکیت دهقان بوده استفاده اعظمی نمایند.
این درحالیست که روز گذشته نیز به هزینه بیش از 45 میلیون افغانی دو بلاک لیلیه موسسه تحصیلات عالی غور نیز از بودجه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
 
یک شنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۶ برابر است با ۱۷ سبتمر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور