آرشیف

2017-8-22

جام غور

به ارزش بیش از 5 میلیون افغانی کار ترمیم و جغل اندازی جاده های فیروزکوه آغاز شد.

محمد یوسف جویا، رئیس فواید عامه غور می گوید که آنان این پروژه را در سه مرحله تطبیق می کنند.

آقای جویا می گوید که این پروژه شامل کندن کاری جویچه های کنار جاده های داخل شهر، اسفالت درزهای سرک پخته و جغل اندازی جاده های شهرک مهاجرین می باشد.

او گفته که هزینه این پروژه 5 میلیون و 900 هزار افغانی است.
 
سه شنبه ۳۱ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۲۲ اگست 2017
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور