آرشیف

2020-5-12

جام غور

به ارزش بیش از ٣٣ میلیون افغانی کار یک سرک در غور آغاز شد

کار احداث و جغل فرش ١٥ کیلومتر سرک که در مسیر آن ٦٧ پایه پلچک، ٤ دهنه واش و ٥٠ متردیوار استنادی شامل است, در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور آغاز شد.
هزینه مجموعی آن ٣٣ میلیون و ١٩ هزار افغانی به شمول ده فیصد سهم مردم است که از طریق برنامه ملی انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل می گردد.
انجینر محفوظ الله فکور رئیس احیاء و انکشاف دهات غور می گوید که با ساخت این سرک تسهیلات لازم را برای باشنده گان بیش از ٣٥ قریه ناوه سرجنگل فراهم و منطقه یاد شده را به مرکز ولسوالی لعل وصل خواهند نمود.

سه شنبه ٢٣ ثور ١٣٩٩ برابر است با ١٢ می ٢٠٢٠
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

به ارزش بیش از ٣٣ میلیون افغانی کار یک سرک در غور آغاز شد