آرشیف

2016-12-7

جام غور

بهره برداری دو پروژه حفظ و مراقبت به هزینه نزدیک به 4 میلیون افغانی

دو پروژه ی حفظ و مراقبت کانال های سیاسنگ-پوزه لیچ و کانال شیر شویج به هزینه 3,882,460 افغانی از بودجه وزارت انرژی و آب در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به بهره برداری رسید.
محمد امین وکیل رییس حوزه دریایی غور می گوید که پروژه سیاسنگ- پوزه لیچ که حدود دوماه قبل کارش آغاز شده بود به هزینه 3286660 افغانی و همچنان پروژه ی شیر شویج به هزینه 595800 افغانی تکمیل و مورد استفاده قرار گرفتند.
آقای وکیل گفت، وزارت انرژی و آب این پروژه ها را به هدف حفظ و مراقبت از تاسیسات آبیاری که قبلا تکمیل شده بود، اعمار نموده است.
 
پنجشنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۵ برابر است با ۷ دسامبر ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور