آرشیف

2016-8-31

جام غور

بهره برداری از ۴ پروژه به هزینه بیش از ۱۲ ملیون افغانی در فیروزکوه

۴ پروژه انکشافی در سکتور های زراعت-آبیاری و تراسنپورت به هزینه (۱۲۶۶۸۰۰۰) افغانی از بودجه پروگرام N_FIER برنامه های انسجام ساحوی وزارت احیاوانکشاف دهات در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به بهره برداری رسید.
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات در غور می گویند که این پروژه ها شامل اعمار سه بند آبگردان، ۷ پایه پلچک موتر رو، تحکیم کاری (۱۳۸۸) متر کانال های آبیاری و ساخت (۱۳۵) متر دیوار استنادی است.
درخبرنامه که از جانب ریاست احیاء و انکشاف دهات غور به رسانه مواصلت روزیده، امده است که (۱۰۰۰) جریب زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار گرفته و بطور مستقیم (۸۱۰) فامیل از مزایان آن بهره گردیده است.
 

بهره برداری از ۴ پروژه به هزینه بیش از ۱۲ ملیون افغانی در فیروزکوه

بهره برداری از ۴ پروژه به هزینه بیش از ۱۲ ملیون افغانی در فیروزکوه

بهره برداری از ۴ پروژه به هزینه بیش از ۱۲ ملیون افغانی در فیروزکوه