آرشیف

2018-10-11

جام غور

بهره برداری از نخستین مسلخ معیاری در کابل توسط محمد اشرف غنی

نخستین مسلخ معیاری و مدرن در ریشخور کابل، با حضور محمداشرف غنی رییس جمهور و نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به بهره‌برداری سپرده شد.
این کشتارگاه در یک نوبت کاری ظرفیت ذبح و پروسس ۵۰۰ رأس بز و گوسفند و هم‌چنین ۱۰۰ رأس گاو را دارد.
وزارت زراعت قرار است کار ساخت سه مسلخ معیاری دیگر (مسلخ هرات، مسلخ شکردره‌ی کابل و مسلخ ولایت بلخ) را تا پایان سال روان و کار مسلخ کندز را تا تابستان سال آینده تکمیل کند.
هزینه‌ی مجموعی ساخت این مسلخ‌ها ۳۰ میلیون دالر است که بانک انکشاف آسیایی آن را می‌پردازد.

 

بهره برداری از نخستین مسلخ معیاری در کابل توسط محمد اشرف غنی