آرشیف

2018-11-1

جام غور

بهای مواد خوراکی در شهر فیروزکوه افزایش یافته است

شماری از باشنده گان غور، ضمن شکایت از افزایش قیمت و بی کیفیت بودن موادغذایی در این ولایت، می گویند که اداره محلی هیچ گونه برنامه نظارتی از کنترول قیمت ها در این شهر ندارد.
به گفته این باشنده گان، یک بوری برنج ٥/٢٤ کیلوگرامی را در گذشته ٢٠٠٠ افغانی خریداری می کردند؛ اما حالا به ٢٦٠٠ افغانی افزایش یافته است.
باشنده گان فیروزکوه مرکز ولایت غور، حکومت و نهادهای مربوط را به بی توجهی متهم کرده، می گویند که اداره محلی هیچ توجه و نظارت از مندوی شهر فیروزکوه ندارد.
عبدالحلیم که برای خریداری برخی مواد خوراکی به مندوی شهر فیروزکوه آمده است، گفت که بیکاری و فقر از یک سو و بلند بودن مواد خوراکی آنان را در تنگنای اقتصادی قرار داده است.
به گفته او، برای بیرون رفت از این معضل، اگر حکومت برنامه ای روی دست نگیرد، آنان با چنین وضعیت نابسامان قادر به خریداری مواد خوراکی نمی باشند.
وی گفت: «ما روز تا بیگاه به سر چهار سرکه ایستاد هستیم که یک نفر ما را به کار ببرد؛ اما کار هم میسر نمی شود، خانه هم از ما نان می خواهد و اگر کار هم پیدا شود، خرج ومصرف ما را پوره نمى کند.»
به گفته او، در بازار همه چیز قیمت شده است و مردم توان خرید هیچ متاعی را ندارند.
موصوف افزود: «ما از دولتمردان می خواهیم که به کاهش قیمت ها توجه کنند، تا مردم برای امرار حیات خود بتوانند یک چیزی بخرند.»
فریدون هاشمی یکی دیگر از باشنده گان ولایت غور گفت: «تا یک ماه پیش یک بوجی برنج را دو هزار افغانی خریداری می کردیم، حال ٢٦٠٠ افغانی خریداری می کنیم.»
به گفته او، به تناسب گذشته مواد خوراکی هم خیلی بی کیفیت شده است و هیچ مرجعی هم به این معضل رسیده گی نمی کند.
وی با عصبانیت گفت: «دولت به قصه مردم نیست، مصروف حرام خوری خود است، اگر دولت باشه باید از بازار نظارت کند و نگذارد که هر کس هر چه خواست بالای مردم غریب، مواد بی کیفیت خود را بفروشد.»
از سویی هم حاجی سلطان محمد رییس شورای شهر فیروزکوه، قیمت فروشی از سوی دکانداران را نمی پذیرد؛ اما می گوید که بلند رفتن ارزش دالر در برابر پول افغانی، طولانی بودن و خرابی راه ها باعث بلند رفتن قیمت ها شده است.
با این همه حبیب الله رادمنش معاون والی غور تاييد کرد که مشکلات در بازار فیروزکوه وجود دارد؛ اما گفت که به زودی هیئتی جهت بررسی قیمت ها به مندوی فرستاده می شوند.
وی افزود: « تیم های نظارتی ما همواره از بازار نظارت می کنند و این که بازهم مردم از قیمت ها شکایت دارند، به زودی یک تیم نظارتی و ارزیابی کننده متشکل از کارمندان ادارات ذیربط تشکیل می شود.»
دکانداران و تاجران در غور همواره مواد را از ولایات کابل و هرات وارد بازار این ولایت می کنند، که خرابی و طولانی بودن شاهراه ها سبب چند برابر شدن قیمت ها در بازار این ولایت می گردد.
این در حالی است که در گذشته، بهای یک بوری برنج در بازار فیروزکوه ۲۲۰۰ افغانی، یک بوری آرد ۱۱۰۰ افغانی، یک قطی روغن ده کیلوگرامی ۶۰۰ افغانی، فی کیلو نخود ۸۰ افغانی و یک کيلو لوبیا ۹۰ افغانی به فروش می رسد؛ اما هم اکنون بهای یک بوری برنج ۲۶۰۰ افغانی، یک بوری آرد ۱۵۰۰ افغانی، یک قطی روغن ده کیلوگرام ۷۵۰ افغانی، یک کیلو نخود ۱۱۰ افغانی و یک کیلو لوبیا ۱۲۰ افغانی در مندوی فیروزکوه به فروش می رسد.
 
پژواک