آرشیف

2019-2-4

جام غور

بعد از ۱۴ ماه تاخیر طیاره کامایر به میدان هوایی فیروزکوه نشست نمود

بعد از ۱۴ ماه تاخیر، شرکت هوایی کام ایر نخستین پرواز آزمایشی را به غور آغاز نمود و یک بال طیاره این شرکت به میدان هوایی فیروزکوه نشست کرد.
شرکت هوایی کام ایر بعد از حمله طالبان بر هوتل کانتیننتال کابل که در آن پیلوت های خارجی این شرکت کشته شدند، پروازهایش را به غور و برخی ولایات دیگر به تعلیق انداخت.
بنا به گفته‌ی معاون عملیاتی شرکت کام ایر، این پروازها با استفاده از طیارات نوع ART42-500 فرانسوی انجام خواهد شد که دارای ۴۶ سیت میباشد.
قرار است این شرکت هوایی در همین هفته تقسیم اوقات پروازهایش را از کابل به غور-هرات و برگشت آن به پایتخت اعلام نماید.

شنبه ۱۳ دلو ۱۳۹۷ برابز است با ۲ فبروری ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور