آرشیف

2015-4-2

جام غور

بر پا کردن خیمه ها در اعتراض به برکناری والی ومعاون ولایت غور

پنجشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۴ برابر است با ۲ اپریل ۲۰۱۵ 
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

ده ها تن از معترضان در مقابل شورای ولایتی غور خیمه بر پا نموده و خواهان برکناری سرپرست و معاون آن ولایت شدند، از سوی هم به طرفدارای از این دو مقام تعداد از جوانان این حرکت را تقبیح نموده و این عمل را امتیاز خواهی از مقامات عنوان نمودند.
معترضان با سر دادن شعار های "ما خواهان برکناری والی و معاون ولایت هستیم، غور به والی و معاون مبتکر نیاز دارد" رو بروی دفتر شورای ولایتی غور خیمه ها بر افراشتند.
محمد حسن حکیمی سرکرده این معترضان می گوید که آنان از حضور والی و معاون وی خسته شده اند و این دو مقام برای مردم غور هیچ دست آوردی نداشته اند.
وی می گوید تا زمانیکه این دو مقام از وظایف شان بر کنار نشوند، وی و همراهانش حرکت های مدنی را ادامه خواهند داد.
در همین حال، تعداد از جوانان به طرفداری از سرپرست و معاون ولایت شعار های علیه محمد حسن حکیمی و طرفدارانش سر میدادند و وی را متهم به امتیاز طلبی از این دو مقام کرد.
تعداد از باشندگان فیروزکوه از این عمل معترضان ناراض بنظر میرسند و از آنان میخواهند تا با این گونه فعالیت های همه روزه شان خاتمه دهند.
قابل ذکر است که حدود دو ماه قبل نیز به سرکردگی آقای حکیمی تعداد از شهروندان فیروزکوه دست به تظاهرات زدند و خواهان برکناری سرپرست و معاون ولایت شدند.

بر پا کردن خیمه ها در اعتراض به برکناری والی ومعاون ولایت غور

بر پا کردن خیمه ها در اعتراض به برکناری والی ومعاون ولایت غور

بر پا کردن خیمه ها در اعتراض به برکناری والی ومعاون ولایت غور

بر پا کردن خیمه ها در اعتراض به برکناری والی ومعاون ولایت غور