آرشیف

2019-1-4

جام غور

بر بنیاد خبر جام غور، مردم ۷۵ هزار افغانی را با یک خانواده بی بضاعت کمک نمودند

محمد جان سرپرستی ۸ تن اعضای خانواده ی که ۵ طفل آن دارای معیوبیت دایمی اند، بدوش دارد، با فرارسیدن سردی زمستان به کمبود مواد سوخت و خوراکی روبه رو بود، اما یک خبر وبسایت جام غور برخی از جوانان را در بیرون و داخل کشور وادار به کمک برای این خانواده نمود و سرانجام ۷۵ هزار افغانی به این خانواده کمک نقدی صورت گرفت.
محمدجان سالهای قبل به دلیل جنگ های ذات البینی از ولسوالی تیوره ولایت غور به فیروزکوه، مرکز آن ولایت، بیجاشد، وی که کارگر روزمزد است از آبله دست خود و به کمک مردم خیر به سختی توانسته نفقه ۸ سر فامیل را در این مدت تهیه نماید.
وی می گوید که زندگی مشقت باری را سپری نموده و برای آینده روشن اولادهایش نیز امیدی ندارد، چون ۵ تن از کودکانش فلج دایمی هستند که ضمن گنگ بودن قادر به راه رفتن و حرکت نمیباشند.
بعد از نشر خبر زندگی مشقت بار این خانواده در وبسایت جام غور و صفحه فیسبوک این رسانه، شماری از جوانان در بیرون و داخل کشور برای کمک به این خانواده کمپاین جمع آوری کمک نقدی را راه اندازی نمودند که سرانجام ۹۱۵ دالر امریکایی از بیرون کشور و ۶۵۰۰ افغانی در فیروزکوه برای این خانواده جمع آوری گردید.
محمد عارف یعقوبی نخستین جوان غوری است که از دوستانش برای کمک به خانواده محمدجان خواهان کمک شد و این کمپاین را آغاز نمود.
آقای یعقوبی در گفتگو با بخش خبر وبسایت جام غور گفت:” ۲۱ نفر از طریق فیسبوک کمک نقدی ارسال داشتند، ۵ نفر دیگر ذریعه یک دوست ما در بیرون از کشور کمک نمودند، مجموع کمک ها به ۹۱۵ دالر امریکایی رسید”.
حمیدالله ژواک یکی دیگر از جوانان که در کمک رسانی به این خانواده تلاش کرده می گوید که حدود ۶۵۰۰ افغانی را در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، برای این خانواده جمع آوری نموده است.
وی گفت، (۷۵۰۵۰) افغانی را بعد از یک ماه تلاش برای خانواده محمد جان از بیرون و داخل کشور جمع آوری نمودند و این مبلغ را برای خانواده یاد شده تسلیم نموده است.
محمد جان ضمن تشکری از کمک کنندگان گفت، بشمول مادرم ۶ تن از اعضای خانواده مریض و فلج هستند، توان بیرون رفتن و صحبت کردن را ندارند، به کمک مردم ۳ تن از اطفالم را بخاطر تداوی به پاکستان بردم، تداوی شان نتیجه قناعت نداشت، از جمله یک پسر ۱۶ ساله توان راه رفتن را دارد، اما جسما خوردتر و تکلیف عصبی دارد.
محمد جان می گوید که مبلغ کمک شده با آنکه ناجیز است و نمیتواند برای تداوی اطفالش در بیرون از کشور بسنده باشد، با آنهم مبلغی را صرف تداوی و متباقی پول را برای ساخت غرفه کوچکی در کنار منزلش سرمایه گذاری میکند.

یاداشت: دوستان که مایل به کمک به خانواده محمد جان باشند، با این شماره میتوانند با این خانواده در تماس شوند: ۰۷۹۳۸۹۵۵۱۰

جمعه ۱۴ جدی ۱۳۹۷ برابر است با ۴ جنوری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور