آرشیف

2019-2-4

جام غور

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در ولایت غور گشایش یاقت

مسئولان ریاست احیاوانکشاف دهات ولایت غور صبح امروز نشست بزرگ را به هدف رشد اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد فرصت های کاری برای روستا نیشنان به ویژه بانوان روستایی دراین ولایت راه اندازی کردند.
محفوظ الله فکور،‌ رئیس احیا وانکشاف دهات غور هنگام گشایش این برنامه گفت که آنان درچندسال اخیر چندین پروژه بنیادی واساسی را دربخش های دسترسی به آب آشامیدنی صحی، اعمار مکاتب، مراکزدرمانی، کانال های آب‌رسانی، بندهای آبی کوچک، دیوارهای استنادی وساخت وسازجاده ها بوده، تطبیق کرده اند.
رئیس احیاوانکشاف دهات غورمی‌گوید که با تکمیل این پروژه ها مشکلات صدها خانواده رفع گردیده است.
آقای فکوردراین نشست همچنان برنامه انکشاف اقتصادی روستایی را نیزیکی ازبرنامه حیاتی وسرنوشت ساز برای روستا نیشنان به ویژه بانوان روستایی عنوان کرد وگفت که با راه اندازی این برنامه بخش بزرگ ازمشکلات بانوان این ولایت برطرف می‌شود.
علی حسین احمدی، رئیس سکتوری مقام ولایت غور نیز که دراین نشست صحبت می‌کرد ازتلاش های ریاست احیاوانکشاف دهات این ولایت بخاطر بهره برداری ازپروژه های توسعه ای ابرازقدردانی نمود وگفت که تطبیق برنامه انکشاف اقتصادی روستای افزون بررفع چالش های اجتماعی روستا می تواند زمینه رشد اقتصادی را برای خانم ها فراهم کند.
ازسوی هم حلیمه پرستش، رئیس امورزنان غورگفت که سهم بانوان این ولایت همواره دربخش های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی اندک بوده وبانوان به ویژه روستانیشنان می‌توانند با کارگیری ازتولیدات دستی شان نقش ارزنده دررشد اقتصادی کشورداشته باشند.
بااین همه شماری ازبانوان که دراین نشست اشتراک کردند گشایش این برنامه را در بلند بردن توانمندی های اقتصادی شان موثرعنوان می‌کنند ومی‌گویند باتولیدات دستی شان می‌‌توانند براقتصاد خانواده شان کمک کنند.

گزارش: معروف سعیدی
دوشنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۷