آرشیف

2018-12-27

جام غور

برخی کارمندان یک اداره دولتی در هرات در اوقات رسمی قطعه بازی می کنند

در پی انتقاد شماری از شهریان هرات از اجراآت ضعیف اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، سرپرست مقام ولایت بدون اطلاع قبلی با مراجعه به این اداره؛ شماری از کارمندان را در «قطعه بازی» می یابد.
محی الدین نوری معاون و سرپرست مقام ولایت هرات، این کارمندان رسمی را که باید به مردم خدمات عرضه بدارند، مصروف قطعه بازی می یابد.
موصوف با انتقاد از کارکرد، نحوۀ مدیریت و ارائه خدمات شماری از بخش‌های این اداره، گفت که به مسئولان بخش‌های مربوطه طبق قانون اخطاریه و یا هم توصیه صادر خواهد شد و آن عده، کارمندانی که مصروف انجام کارهای خلاف عرف اداری و پر بازی بوده اند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند.
به گفته او، بی ‌نظمی در اجراآت اداری، عدم رعایت دسپلین، غیرحاضری کارمندان، نداشتن پلان کاری کارمندان، نپوشیدن یونیفورم رسمی و حتی رفتارهای خلاف عرف اداری در سطح شعبات، از جمله مواردی اند که از این اداره شکایت شده است.
موصوف افزود که ریاست معارف، منحیث نهاد معتبر فرهنگی و اجتماعی، باید الگوی سایرادارات دولتی و حتی شهروندان در امر تطبیق قانون و رعایت دسپلین اداری باشد؛ اما موجودیت نواقص جدی در عملکرد مامورین و مدیران این اداره نشان می دهد که در ریاست معارف، باید اصلاحات جدی به میان آید.
با این حال، روح الله ازهد رییس معارف هرات، در صفحه فیسبوکش نوشته است که مدیریت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، زیر مدیریت اداره معارف هرات نیست.
پژواک
پنجشنبه ۶ جدی ۱۳۹۷ برابر است با ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸