آرشیف

2016-1-10

جام غور

برخی خانم ها میخواهند برای اولین بار در غور آرايشگاه ایجاد کنند

یکشنبه 20 جدی 1394 برابر است با 10 جنوری 2016
 
شمارى از خانم ها و دختران، براى اولين بار در ولايت غور مصروف آموزش آرايشگرى بوده و درآينده براى خود آرايشگاه مستقل باز مى کنند.
اين درحالى است که تاحال آرايشگاه دراين ولايت وجود ندارد وعروس و داماد، به شکل محلى آراسته مى شوند و آنها خواستار بازشدن آرايشگاه ها مى باشند.
اخيراً موسسه هماهنگی توسعه وبازسازی افغانستان (CRDSA)به همکاری اداره جمعیت ومهاجرت وزارت امورخارجه امریکا(BPRM) ٥٣٠ تن به شمول٣١٠ خانم و دختر را تحت آموزش هاى حرفه اى ازجمله آرايشگرى قرار داده است.
اين برنامه هاى آموزشى، ازيکماه بدينسو در شهر فيروزکوه مرکزغور آغازگرديده و شش ماه تا نُه ماه را دربر ميگيردو فارغين در بخش هاى مختلف حرفه به شمول آرايشگرى، اشتغال پيدا ميکنند.
حمیرا یکتن از شاگردان صنف آرایشگری، به آژانس خبرى پژواک گفت: "درگذشته ما خیلی نیاز جدی به آموزش آرایشگری داشتیم، ولی استاد ومکانی وجود نداشت، حالا خوب است که این فرصت برای ما مساعد شده تا يک آرايشگر ماهر به بار آييم."
حميراى ٢٠ ساله فارغ صنف دوازدهم لیسه سلطان رضیه افزود که وضعیت اقتصادی خانواده اش خوب نیست و مشکلات اقتصادی، سبب شد که نتواند تحصيل نمايد.
اين دختر جوان، امیدواراست که در اين دورۀ آموزشى شش ماهه، آرايشگرى را مسلکى ياد بگيرد وبتواند که دراقتصاد خانه کمک نمايد.  در ختم کار، لوازم وامکانات به شمول ميزآرايشگرى براى شان نيز داده میشود.
 وى علاوه کرد: "من بعد از فراغت، کسانی را که میخواهند آرایش نمایند، خصوصاًعروس ها را آرايش ميکنم و خلايى را که از نبود آرايشگاه وجود دارد، پر مى نمايم."
محمدالله ٢١ ساله که نزدیک به یکماه میشود عروسی نموده است، گفت که سخت علاقه داشت که در آرايشگاه، خودش و عروسش آرايش شوند؛ اما ازاينکه آرايشگاه وجود ندارد، آرمان به دل مانده است.
 وى گفت که هم دختر وهم پسر دوست دارند که دروقت عروسی  شان آرایش نمایند ومنظم باشند؛ چون این خوشی یکبار در زندگی تکرارمیشود؛ اما تاحال عروس و داماد به علت نبود آرايشگاه، آرايش نشده اند.
اين جوان علاوه کرد: "من وقتی عروسی نمودم، هم خودم وهم خانمم آرایش نشدیم، فقط به طور محلی خودرابرابر نمودیم؛ چون کسی آرایش را یاد ندارد، وسایل هم ندارد؛ اگر یک مکانی دربازار یا درخانه ها ایجاد شود، هم برای زنان ومردان زمینه کار مساعد میشود وهم مشکل عروس وداماد حل ميگردد."
گل بانو استاد دورۀ آموزشى آرایشگری گفت که ١٠ خانم ازسوى موسسه هماهنگی توسعه وبازسازی افغانستان دربخش آرايشگرى تحت آموزش قرارداشته و آنها درختم فراغت، درشهر و يا خانه آرايشگرى باز مى کنند.
وی گفت که تنها استادى است که درولايت هرات، در آرایشگری هاى خصوصی یکسال به شکل مسلکی آموزش دیده است؛ اما تاکنون کسی این حرفه  را حمایت نکرده واميد است که وى بتواند آرايشگرى را به دیگران ياد بدهد.
به گفتۀ گل بانو، شاگردان تاحدى وارد مسلک خود شده اند، روزانه سه الی چهارزن براى آرایش مراجعه می نمایند وآنها به قیمت بسیار کم بخاطرتشویق وازاينکه  تمام مواد به طور رایگان دراختیار شاگردان قراردارد، آنها را آرايش ميکنند.
موسسه هماهنگی توسعه وبازسازی افغانستان، درمجموع در١٦ حرفه به شمول آرايشگرى؛ بيش از ٥٠٠ مرد وزن رادر بخش هاى بکس دوزى، خامک دوزی، خیاطی، قالین بافی آموزش کمپیوتر ، ترمیم کمپیوتر ، تربیه زنبورعسل ، مرغداری ، مالداری ، کشت گندم ، لين دوانى ساختمان ها ، نلدوانی وترمیم بايسکل به طور نظری وعملی تحت آموزش قرار داده است.
جمیله ، شاگرد صنف بکس دوزى گفت که اين هم یکی از حرفه هايی است که زنان علاقه دارند، ولی استاد ومکانی وجود نداشت که یادميگرفتند، امروز٢٠ زن ودختر درصنف بکس دوزى مصروف آموزش بوده و براى شاگردان مکتب بکس مى دوزند.
جمیله  ١٩ساله فارغ صنف دوازدهم لیسه سلطان رضیه علاوه نمود که درغور، هیچ مکانی درشهر وخانه  برای بکس دوزى موجود ندارد وبعدازدورۀ فراغت، ميخواهند چند دختر به شکل دسته جمعى یک دکان باز نموده وکار نمایند، برای خود سرمایه گذاری  کنند و ازاين راه امرار معيشت نمايند.
زینب که دربخش زنبورداری مصروف آموزش است گفت که زنبورداری یک حرفه کاملاً جدید ودارای عاید خوب است.
وى که ٢٥ سال است وسواد ندارد افزود که میخواهد ازاین طریق به خانواده اش کمک نماید .
زينب که دوطفل دارد، از موسسه اى که این فرصت را برای آنها مساعد ساخته، تشکر نمود و افزود که  درختم پروژه برای آنها، یک صندوق زنبورعسل که دارای سى هزار زنبور ویک ملکه می باشد و لباس وسایر وسایل مورد ضرورت توزیع می گردد.
جمال الدین یعقوبی مسوول دفتر موسسه هماهنگی توسعه وبازسازی افغانستان (CRDSA) میگوید که کارآموزان حرفه ها که درجریان آموزش تولیدات دارند، برای تولیدات شان بازاریابى شده وپول حاصل از فروش آن متعلق به  همين کارآموزان مى باشد.
وى علاوه نمود که تمام کسانیکه در حرفه هاى مختلف آموزش می بینند، افراد مسلکی به بار مى آيند وبرای شان دراخیر، مواد مصرفی  وامکانات ولوازم کاری مربوطه به شکل رايگان داده ميشود.
یعقوبی با ذکر اينکه این بزرگترین پروژه حرفوی درولایت غور است که عملى ميگردد و میتواند نیاز بازار کاررا رفع سازد، گفت که برای شاگردان تسهيلات ترانسپورت  ودرختم هر ماه برای هر نفر ٢٠ دالرامریکایی نيز پرداخت ميشود.
همچنان این موسسه درمحلات بیجاشدگان در شهر فیروزکوه، ١٥ حلقه چاه آب آشامیدنی صحی حفر وبرای ٢٤٠٠ تن تعلیمات حفظ الصحوی داده و برای مستفدین این بخش، بسته هاى حفظه الصحوی نیز توزیع می گردد.
 اين موسسه، یک بخش مصوونیت حقوقی برای بیجاشدگان وعودت کنندگان نیز دارد که درآن، طی جلسات منظم برای ٢٤٠٠ نفر تعلیمات حقوقی ارایه می گردد و مشکلات باشندگان درسکتورهای تعلیم وتربیه، صحت وخدمات عامه شنیده وثبت می گردد .
 درختم پروژه، همراه با اداراتى که مردم مشکل دارند، جلسات دادخواهی نیز دایرمی گردد. 
 
وبسایت خبری پژواک