آرشیف

2021-1-19

جام غور

برای نزدیک به 4 صدخانواده در تولک مواد غذایی توزیع شد
برای 383 فامیل مستحق در ولسوالی تولک ولایت غور بسته های مواد غذایی به ارزش مجموعی یک میلیون 552 هزار افغانی، توزیع گردید.
مسوولان برنامه میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در غور می گویند که این مواد از بودجه پروگرام دسترخوان ملی بوده که برای هرفامیل به ارزش 4 هزار افغانی مواد غذایی خریداری و توزیع گردید.
به نقل از منابع، این مواد شامل آرد، روغن، نخود، لوبیا و صابون.
سه شنبه 30 جدی 1399
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور