آرشیف

2014-12-3

جام غور

برای نخستین بار حشر عمومی به هدف پاک کاری شهر فیروزکوه راه اندازی شد

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۳ دسامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
برای نخستین بار حشر عمومی به هدف پاک کاری شهر فیروزکوه راه اندازی شد که مقامات اداره محلی غور نیز در آن سهم گرفتند.
این حشر به کمک مالی و تخنیکی برنامه ثبات وزارت احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محلی و به همکاری شاروالی فیروزکوه راه اندازی شده بود.
محمد امین توخی معاون ولایت غور و یکتن از شرکت کنندگان این حشر گفت، این نخستین بار است که در یک حشر عمومی که به هدف پاک کاری شهر و ترویج فرهنگ شهر نشینی راه اندازی شده، اشتراک میکند.
آقای توخی از تمامی شهروندان فیروزکوه خواست تا در تنظیف شهر تلاش نمایند و فرهنگ شهر نشینی را تقویت بخشند.
حاجی قاسم خان علم رئیس محیط زیست غور با جمع از کارمندان این اداره که مصروف پاک کاری جاده ها و جویچه های شهر بود، به بخش خبر وبسایت جام غور گفت، محیط سالم و صفا نشانه ی از فرهنگی غنی ماست، امیدوارم هر فرد جامعه  در صفایی و پاکی شهر حس مسوولیت نمایند.
در همین حال محمد عارف قاضی زاده شاروال فیروزکوه از اشتراک شهروندان و سهم آنان در حشر عمومی ابراز قدردانی نمود وگفت؛ اداره شاروالی همواره تلاش برای صفایی شهر دارد، اما تا زمانیکه شهروندان خود شان احساس مسوولیت نکنند نا ممکن است که آنان تمامی نقاط شهر را پاک کاری نمایند.
وی با انتقاد از برخی شهرنشینان گفت، سطل های اشغال در تمامی نقاط شهر فیروزکوه موجود است، اما تعداد از شهروندان کنار سطل، اشغال را خالی میکنند، نه داخل سطل.
آقای قاضی زاده گفت، سطح پائین فرهنگ شهر نشینی در میان تعداد از مردم باعث شده تا این افراد در کنار تشناب رفع حاجت نمایند.
شاروال فیروزکوه از تمامی شهرواندان، بویژه دکانداران خواست تا به نظافت شهر توجه نموده و در ترویج فرهنگ شهر نشینی انان را همراهی و همکاری نمایند.
این نخستین بار است که حشر عمومی به هدف پاک کاری شهر فیرزکوه راه اندازی میگردد، تعداد از شهریان فیروزکوه خوانان ادامه و تقویت فرهنگ حشر اند و از شاروالی فیروزکوه میخواهند تا حد اقل هر ماه بعد یک بار با راه اندازی حشر عمومی فرهنگ شهر نشینی را تقویت بخشند.