آرشیف

2015-3-25

جام غور

با آغاز سال تعلیمی دروازه مکتب به روی شاگردان بسته شد

چهارشنبه ۵ حمل ۱۳۹۴ برابر است با ۲۵ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
دروازه لیسه شنیه ولسوالی دولتیار در اعتراض به عدم پیگیری موضوع زخمی شدن ملا جمعه خان یکی از متنفذین منطقه از سوی طرفداران اش به روی شاگردان بسته شده است.
نجم الدین الهام باشنده اصلی منطقه شنیه ولسوالی دولتیار می گوید که طرفداران ملا جمعه خان در اعتراض به عدم پیگیری قضیه زخمی شدن این متفذ قومی از سوی دولت، دروازه لیسه را بستند.
آقای الهام با آنکه این کار را جفای بزرگ در حق شاگردان میداند، اما می گوید که دولت رابطه به پیگیری موضوع و دستگیری عاملان این رویداد هیچ حرکتی را انجام نداده است.
نامبره مخالف بسته شدن دروازه لیسه است و می گوید که با بزرگان و متنفذین منطقه در تماس است و تلاش خواهند کرد تا به زودترین فرصت دروازه مکتب را دوباره به روی شاگردان باز نماید.
ریاست معارف و مقام ولایت غور از بسته شدن دروازه مکتب منطقه شنیه ولسوالی دولتیار اظهار بی خبری میکنند.
ملا جمعه خان یکی از متنفذین قومی منطقه شنیه ولسوالی دولتیار هفته قبل از سوی فرد مسلح ناشناس در کنار این لیسه با شلیک سه گلوله زخم برداشت.