آرشیف

2018-8-8

جام غور

باشنده های غورخواهان اعلام آتش بس همیشگی میان حکومت وطالبان شدند.

ده هاتن ازباشنده های غور به شمول زنان در همایشی ضمن حمایت ازپروسه صلح، خواهان به میان آمدن آتش بس دایمی میان حکومت وگروه طالبان شدند.
در این همایش کمال الدین مودودی ریس کمیته ولایتی صلح درغور ازطرف های درگیر خواست تا ارفرصت پیش آمده استفاده کرده، تاصلح سرتاسری در کشور تامین شود.
ازسوی دیگر سخنرانان دیگر این همایش، ضمن حمایت از پروسه صلح حکومت باطالبان، خواستار ادامه گفتگوء های صلح میان خود افغانها شده اند.
سخنرانان این محفل باحمایت از خطبه امامان حرمین شریفین وفتواء علماء کشور به منظور ناروا خواندن جنگ جاری کشور از طالبان خواستند تا به پروسه صلح یکجا شوند.
به باور سخنرانان این محفل، جنگ جاری کشور به جزء بدبختی وبرادر کشی راه دیگر نیست.
دراخیر این محفل دانش آموزان لیسه سلطان شهاب الدین غوری باارایه پارچه تمثیلی، ضمن به نمایش گذاشتن خوبی های آرامی وبدی های جنگ وویرانی ازگروه های مخالف مسلح حکومت خواستند که سلاح شان را به زمین گذاشته وبه زنده گی عادی شان برگردند.
دوشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۷ برابر است با ۶ اګست ۲۰۱۸