آرشیف

2015-11-17

جام غور

بازگشایی شاهراه غور الی کابل مشروط بر برگشتاندن دختر به خانواده اش

سه شنبه 26 عقرب 1394 برابر است با 17 نوامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

معترضان بعد از فیصله اداره محلی و شورای ولایتی غور مبنی بر برگشتاندن دختر به خانوده اش، شاهراه غور-کابل را به روی ترافیک باز نمودند.
اداره محلی غور و شورای ولایتی در یک نشست فیصله نمودند که تا 15 روز دیگر خانواده ی پسر، دختر را به خانواده اش بازگرداند و در غیر آن معترضان دوباره این شاهراه به روی ترافیک مسدود خواهند کرد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت، در نشست که با اشتراک اعضای شورای ولایتی اعم از وکلای ولسوالی های دولتیار و لعل و سرجنگل به ریاست محمد امین توخی برگزار شده بود، فیصله گردید که اقوام هزاره تا 15 روز دیگر دختر را به خانواده اش در ولسوالی دولتیار باز گرداند.
حدود یک ماه قبل، یک دختر از ولسوالی دولتیار ولایت غور با معلم اش که باشنده قریه گرمآب ولسوالی لعل و سرجنگل است، فرار نمود، اقوام دختر در اعتراض به باز نگرداندن دختر سرک عمومی غور-کابل را به روی ترافیک بستند.