آرشیف

2016-3-7

جام غور

باختری: 1750 دربند باغ میوه در سال آینده در ولایت غور ایجاد میشود

دوشنبه 17 حوت 1394 برابر است با 7 مارچ 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
جمعه خان باختری سرپرست ریاست زراعت و مالداری غور می گوید که 1750 باغ میوه در سال 1395 در آن ولایت ایجاد خواهد شد و این ولایت در بخش ایجاد باغات در سال آینده ریکارد قایم خواهد نمود.
به گفته آقای باختری از جمله این باغات 750 باغ در ولسوالی دولینه، 520 باغ در ولسوالی لعل و سرجنگل، 100 باغ در ولسوالی دولت یار و 360 باغ در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، ایجاد خواهد شد.
سرپرست ریاست زراعت و مالداری غور می گوید که این ریاست مشروط بر آماده کردن زمین مناسب و دیوار کردن زمین باغ از سوی دهقان به ایجاد آن اقدام میکند.
وی گفت، ریاست زراعت و مالداری در هر باغ 66 اصله نهال سیب را غرص میکند که برای رشد بهتر آن 20 کیلوگرام کود کیمیاوی سیاه و سه کیلوگرام تخم ریشقه امریکایی را نیز اختصاص میدهد و تا سه سال در بخش رهنمایی و آموزش دهقانان را حمایت میکنند.
 آقای باختری گفت، هر دهقان که برایش یک باغ ایجاد میشود سال اول 1500 افغانی و سال 1700 افغانی را به ریاست زراعت و مالداری میپردازند.
وی گفت، برنامه ملی باغداری و مالداری، حدوداً در 25 ولایت کشور فعالیت دارد که درسال 1393 فیروزکوه و ولسوالی دولتیار تحت پوشش این برنامه قرار گرفت و در جریان دوسال اخیر، 1500 باغ مثمر در این دو ولسوالی احداث گردید.