آرشیف

2015-11-2

جام غور

اکبری: مدیر مالی معارف غور با بیش از دو و نیم ملیون افغانی گریخته است

<p dir="rtl" justify;"="">دوشنبه 11 عقرب 1394 برابر است با 2 نوامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

صبغت الله اکبری رییس معارف غور می گوید که خدای داد عبدالرحیم زی مسوول مالی و انکشافی معارف با بیش از دو و نیم ملیون افغانی ‍پول انکشافی و حقوق معلمان معارف به خارج از کشور رفته است.
آقای اکبری گفت که مسوول مالی معارف غور از روز پنجشنبه که پول را از بانک کشیده بود، مفقود شده است.
رییس معارف غور می گوید که عبدالرحیم زی روز دوشنبه با یک تن از کارمندان آن ریاست از کشور پاکستان تماس گرفته بود. اما وی جزیات این تماس را افشا نکرد.
وی گفت، کارمند دولت بدون اجازه با مبلغ هنگفت از کشور بیرون میرود و این خود نشان میدهد که او به هدف دزدی پول دست به چنین کار زده است.
خدای داد عبدالرحیم زی باشنده جلال آباد بود که از سه سال به این طرف بحیث مسوول مالی و انکشافی معارف غور کار مينمود.