آرشیف

2018-10-15

جام غور

انفجار سرگلوله دو طفل را بی دست و پا کرد
در انفجار سرگلوله در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، یک طفل دستش و طفل دیگر پایش را از دست دادند.
این انفجار چاشت روز یکشنبه در ۳ کیلومتری شرق شهر فیروزکوه در قریه "پشته وردکها" زمانی رخ داد که به گفته مردم، دو طفل سرگلوله نامنفجر شده را با سنگ میزدند.
به گفته مردم محل، این دو طفل آهن/ فلزات کهنه را جمع آوری میکردند و سرگلوله نامنفجر شده نیز در جمع آهن کهنه جمع نموده و قبل از فروش آنرا با سنگ زده و انفجار نموده است.
داکتران شفاخانه ولایتی غور می گوید که یک دست و یک پای این اطفال قطع شده و وضعیت یکی از آنان وخیم است.
 
انفجار سرگلوله دو طفل را بی دست و پا کرد