آرشیف

2014-11-22

جام غور

امتحان کانکور در غور اخذ گرديد

امتحان کانکور در غور اخذ گرديد
شنبه اول قوس 1393 بربر است با 22 نوامبر 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
امروز شنبه (اول قوس 93) ۲۶۲۲ تن فارغ صنف دوازدهم در ولایت غور امتحان کانکور را سپری نمودند. اما 11 تن صنف دوازدهم مکاتب ولسوالی تیوره به اساس بی توجهی آمریت معارف آن ولسوالی از اشتراک در این امتحان محروم شدند.
امتحان کانکور، از اين عده فارغين صنف دوازدهم که ۴۲۶ تن آنها را دختران تشکيل ميدهند، توسط استادان پوهنتون غور و هيئت اعزامى وزارت تحصیلات عالی اخذ گرديد.
صبغت الله اکبری رئیس معارف غور، به بخش خبری وبسایت جام غور گفت که امسال تعداد داوطلبان کانکور، به تناسب سال گذشته افزایش چشم گیری داشته که در تاریخ غور بی سابقه بوده است.
رئیس معارف غور گفت، 101 تن شاگرد ذکور و 34 تن از شاگردان اناث که آیدی نمبر های شان نیز از وزارت رسیده بود، غیر حاضر اند.
وی میگوید که 62 نفر دیگر که برای شرکت در امتحان کانکور نام نویسی نموده بودند، به دلایل مختلف آیدی نمبر های شان از وزرات نیامده و این تعداد از شرکت در این آزمون محروم شدند.
آقای اکبری گفت، 11 تن شاگرد که از اثر بی توجهی آمریت معارف ولسوالی تیوره از این امتحان محروم شدند، میتوانند در بشکل متفرقه در امتحان کانکور در هرات شرکت نمایند.
وی دلیل محروم شدند این 11 تن را چنین گفت، فورم های ثبت نام داوطلبان کانکور از طریق ریاست معارف به تمامی آمریت های معارف ولسوالی ها ارسال میگردد که به اساس بی توجهی آمریت معارف ولسوالی تیوره این شاگردان از ثبت نام بازمانده بودند.
داوطلبان ميگويند که پروسيجر امتحان بايد شفاف باشد و کسانى که نمرات خوب مى برند، به پوهنتون ها راه پيدا کنند.
امتحان کانکور در صحن لیسه سلطان علاوالدین غوری، تحت نظارت جدی هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی و تعداد از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه غور، جریان دارد، گفته میشود که رئیس پوهنتون غور از سوی هیئت اعزامی وزرات تحصیلات عالی از صحنه امتحان خارج گردید.