آرشیف

2016-1-17

جام غور

افزایش معتادان در بین زندانیان محبس غور

شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۴ برابر است با ۱۶ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان شفاخانه معتادین در ولایت غور می گویند که شمار معتادان در بین زندانیان محبس غور، افزایش یافته است.
داکتر نور محمد حیدری موظف در شفاخانه 20 بستر معتادین در ولایت غور می گوید، تعداد از محبوسین بعد از زندانی شدن رو به مواد مخدر آورده اند و به این گونه تعداد معتادین در محبس غور افزایش یافته است.
آقای حیدری گفت، یافته های تیم صحی شفاخانه معتادین که هر هفته جهت تداوی معتادان به محبس غور میروند، نشان میدهد که معتادان، مواد مخدر را در داخل محبس دریافت میکنند و این باعث شده که شمار معتادان را افزایش دهد.
وی می گوید، زمانیکه از معتادین در مورد استفاده مواد مخدر و افزایش زندانیان به اعتیاد میپرسند، آنان می گویند که در داخل زندان به مواد مخدر دسترسی دارند و این مهمترین عامل اعتیاد زندانیان به این عمل است.
آقای نوری گفت:" محبوسین در حضور داکتر مسوول و پولیس زندان با جرئت تمام گفتند که آنان به سادگی میتوانند مواد مخدر را در داخل زندان، دریافت نمایند".
در همین حال، داکتر محمد عمر لعلزاد رئیس شفاخانه معتادین می گوید، تعداد از افراد که تازه بنابر جرایم مختلف وارد محبس میشوند بعد از یک مدت به مواد مخدر رو می آورند و این روند نگران کننده است.
آقای لعزاد گفت: ضمن معتادان زندانی، افراد تازه وارد به زندان هم داشتیم که در کمترین زمان معتاد شدن، بدبختی در ایست که یک شخص که جرم اش اعتیاد نبوده و به جرم دیگری به محبس رفته، اما آنجا معتاد شده؛ با تاسف عرضه مواد مخدر در محبس نهایت نگران کننده است و همچنان شرایط برای اعتیاد در زندان نسبت به بیرون زیاد تر است".
مسوولان شفاخانه معتادین غور با آنکه از وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان چیزی نمی گویند، اما تعداد از شهروندان غور می گویند که اگر مسوولان زندان در وارد کردن مواد مخدر دست نداشته باشند، ممکن نیست کسی مواد مخدر را به آسانی داخل زندان نمایند.
ملا رمضان باشنده فیروزکوه که یکی از دوستان وی در زندان بسر میبرد می گوید:" روزهای ملاقات که به دیدن دوستم به محبس میروم در 3 محل تلاشی میشوم، ممکن نیست که هیچ چیزی از مکان های تلاشی از دید پولیس پنهان بماند".
ملا رمضان از قصه های معتاد شدن در زندان از نقل دوستش چنین گفت:" تعداد از زندانیان بخاطر آرامش خود از هیچ چیزی دریغ نمیکنند، حتی مواد مخدر، یک تن هم اتاقی ما که بسیار به ندرت سگرت میکشید، با گذشت وقت ضمن افزایش سگرت مواد مخدر را نیز استفاده میکرد".
مسوولان محبس غور در حال حاضر استفاده از مواد مخدر را در زندان رد میکند، اما می پزیرد که قبل ازین زندانیان مواد مخدر را در داخل محبس دریافت میکردند.
آمر محبس غور گفت، قبلا تعداد از زندانیان که پیش از زندانی شدن معتاد به مواد مخدر بودند، در داخل زندان مواد را دریافت میکردند اما در حال حاضر هیچ معتاد زندانی نمیتواند مواد مخدر را دریافت و استفاده نماید.