آرشیف

2015-1-5

جام غور

افزایش روز افزون تنش های قومی رضا و تایمنی

دوشنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۵ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

طبق گزارش های رسیده از قریه گرگی فیروزکوه و قریه پوی ولسوالی دولینه، کشمکش های قومی زی رضا و تایمنی که منجر به کشته شدن، جراحت و به اسارت گرفتن افراد دو طرف است، از سه روز به اینسو ادامه داشته و احتمال افزایش این تنش ها میرود.
در طی سه روز گذشته یک تن از افراد فضل احد کشته شده و 4 تن دیگر وی اسیر اند، همچنان از ملا محمود 6 تن نزد فضل احد گروگان است.
در همین حال دو رمه گوسفند که از اهالی قریه پوی دولینه بود، ملا محمود با خود برده است.
اداره محلی غور گروگان گیری ها و کشته شدن یک تن را تائید میکنند؛ عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که از گروگان گیری ها اطلاع دارند، اما آنان بنابر عوامل نمیتوانند اقدام نظامی کنند.
آقای خطیبی گفت، اداره محلی تلاش دارد تا از طریق مصالحه به کشمکش های اخیر تایمنی و زی رضا خاتمه دهند، وی گفت، تا بحال به نتیجه مطلوب دست نیافته اند.
گفته میشود که افراد دوطرف در حال حاضر علیه یکدیگر سنگر گرفته و احتمال دارد که وضعیت امنیتی منطقه بدتر شود.