آرشیف

2007-6-10

جام غور

افتتاح دفاتر معاونیت ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر درولایت غور

افتتاح دفاتر معاونیت ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر درولایت غور
 شنبه 23 سرطان 1386 برابر با 14 جولای 2007 
دفاتر معاونیت ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر درولایت غور توسط سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز افتتاح گردید.درمحفل افتتاح دفاتر متذکره در حالیکه والی ولایت غور ، نماینده گان موسسات دبلیو – اف – پی – اف – ای – اوو سی یو – ان – دی – پی و برخی از مسوولین انولایت اشتراک داشتند والی انولایت پیرامون موضوع صحبت نموده گفت : ولایت غور که یکی از ولایات مرکز ی کشور میباشد افتتاح این دو دفاتر دراین ولایات در رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی مردم انولایت تاثیر مثبت را در قبال خواهد داشت .بعدانماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و سیما سمر در مورد افتتاح دفاتر مربوط صحبت نموده  در اعمار 22 باب مکتب درسال جاری دران ولایت وعده سپرده ارگانهای امنیتی و مردم انولایت خواهان همکاری درتامین امنیت  در انولایت گردیدند.دراخیر عبدالغفور رئیس شورای ولایتی غور به نماینده گی از مردم صحبت نموده خواهان همکاری ادارات یاد شده درعرصه پخته کاری سرک از کابل الی ولایت غور و از انولایت الی ولایت هرات ، اعمار بند برق و کمک مواد خوراکه بمردم مستحق و بی بضاعت ولایت گردید.
وکلای ولایت غور با استفاده از رخصتی های تابستانی دربین مردم رفتند.
پنجشنبه 21 سرطان 1386 برابر با 12 جولای 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور وکلا ونمایندهگان ولایت غور در پارلمان حین ورود به چغچران مر کز ولایت غور مورد استقبال فزایندۀ مردم محل شاگردان مکتب قرار گرفتندداکتر ابراهیم ملکزاده نمایندۀ مردم غور در پارلمان با گذشت یکهفته در مر کز ولایت غور با تمام محاسن سفیدان ونمایندگان قراء وقصبات ولایت غور در محل اقامتش دیدار وگفتگو نمود . وی در دیدار با نمایندگان ولسوالی های تولک وساغر وموی سفیدان اطراف چغچران ضمن بر رسی ویاد داشت مشکلات ونیاز مندی های ابتدائی مردم ایشان را به اتحاد ویکپارچگی دعوت واز ایشان خواست به عناصر مخرب ودشمنان وطن اجازه ندهند مساجد را من حیث سنگر علیه اسلام بکار گیرند ویا مکاتب ومراکز تعلیمی را تخریب وبه آتش بزنند. وی وعده سپرد تا مشکلات مردم را با مسئولین محلی در چغچران وهیئت رهبری دولت در کابل مطرح سازد.
 
محاکمۀ علنی ای مستوفی ورئیس صحت عامۀ ولایت غور.
 چهار شنبه 20 سرطان 1386 برابر با 11 جولای 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور روز سه شنبه جلسۀ محاکمۀ علنی  مستوفی , رئیس صحت عامه ومدیر اداری ریاست صحت عامۀ ولایت غور در تالار شاروالی آن ولایت دائر ومتهمین به حبس وجریمۀ نقدی محکوم گردیدند.
در نتجۀ این محاکمه اسامی ضابط عبد ا لعلی مستوفی به هفت سال, داکتر قاسم پاک نژاد رئیس صحت عامه به هشت سال وعبدالکریم مدیر اداری ریاست صحت عامه از طرف ریاست محاکم مرافعۀ ولایت غور به ده سال حبس محکوم وبخاطر اختلاس یک ملیون وهفتصد هزار افغانی به پر داخت دو برابر اختلاس یعنی سه ملیون وچهار صد هزار افغانی جریمۀ نقدی محکوم گردیدند. درین میان تنها مستوفی عدم رضائیت خودرااز مجازات تعین شده نشان داده وتمیز طلب شد ودو تن دیگر سکوت اختیار کردند.
 
کشف یک دیپوی مهمات از ولایت غور . 
 سه شنبه 19 سرطان 1386 برابربا 10 جولای 2007
پولیس قوماندانی امنیه ولایت غور شب گذشته طی عملیات یک دیپوی مهمات را ازولسوالی شهرک آنولایت بدست آورد .جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غورگفت: مهمات متذکره شامل پنجاه فیرراکت میزائیل ویکصد فیر ماین هاوان می باشد وبه اتهام قضیه یک نفر دستگیرتحت بازداشت قرارگرفته است.
 
ليتوانيا برای بازسازی غور ده ميليون دالر به مصرف ميرساند.
سه شنبه 19 سرطان 1386 برابربا 10 جولای 2007
تيم بازسازی ولايتی ليتوانيا ،درنظر دارد، طی سال جاری حدود ده ميليون دالر را در  بازسازی امور زيربنايی وتوسعۀ خدمات اجتماعی در ولايت غور به مصرف برساند.
جنرال انتونیوساتا Antonio Satta قوماندان عمومی نیروهای آیساف درحوزه غرب درگفتگوی اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت که قرار است این پولها با درنظرداشت نیازمندی های مردم درهماهنگی با مسؤولین دولتى به مصرف برسد.  وی افزود این کمک ها، ازطریق تیم بازسازی ولایتی درامور صحت،معارف،زراعت آموزش، تجهیز وتقویت ادارات دولتی وپولیس وبلند بردن سطح توانایی خانواده ها اختصاص يافته است.به گفتۀ جنرال ساتا ، سال گذشته نیز، حدود ده میلیون دالر ازسوی تیم بازسازی ولایتی لیتوانیا در ولایت غور، بخاطر انجام پروژه های بازسازی به مصرف رسید. اما بنابرمعلومات ارسالی  دفتر ماموریت ویژه لیتوانیا درولایت غور به آژانس خبری پژواک ،سال گذشته ١٤٣پروژه بازسازی با تمویل مالی بیش ازنُه میلیون دالرکمک اداره انکشاف بین المللی امریکا وازطریق تیم پی آرتی لیتوانیا ،عمدتا دربخشهای صحت وکمک درکاهش اثرات خشکسالی آغازگردید که اکنون، اکثریت آنها تکمیل شده اند. به گفتۀ منبع، بیشتر این پروژه ها در خصوص حمایت کلينیک های صحی  وحیوانی ، ،فکس وانترنت ، ساخت یک مکتب ولیلیه ،توزیع کود تخم های زراعتی وکود کیمیاوی بین دهاقين،ایجاد سیستم های آبرسانی،حفرچاهای نیمه عمیق وایجاد شبکه ارتباطی صدا، درمرکز وولسوالی هاى غور بوده اند. طبق معلومات دفترماموریت ویژه لیتوانیا درولایت غور،علاوه براین پروژه های در عرصه هاى امنیتی،ظرفیت سازی ادارات،معارف وصحت به شمول آموزش وتجهیز پولیس ،اعزام هيئت مرکب ازوالی ونماینده گان غور به لیتوانیا به منظور آموزش فعالیت های کاری ووظیفوی و آموزش کارکنان صحی ازسوی حکومت لیتوانیا نيز تطبيق شده اند؛ ولی هزینه دقیق آن ذکر نشده است.
ليتوانيا حدود ١٣٠ عسکر در چوکات آيساف درافغانستان دارد که وظايف امنيتى و بازسازى را به پيش ميبرند.
هرچند مسؤولین ولایت غور، انجام فعالیت های تیم بازسازی ولایتی لیتوانیا را تایید مینمایند اما میگویند که اثرات مثبت این فعالیت ها بر بهبود وضعیت عمومی ناچیزبوده وحتی پروژه های عمده بازسازی، خیلی کم وانگشت شمار صورت گرفته است .کرام الدین رضا زاده معاون والی غور با ابراز ناخرسندی، از چگونگی فعالیت های بازسازی   به آژانس خبری پژواک گفت که  براساس برآورد های انجام شده ، اضافه از ٧٥ درصد جمعیت ولایت غور، زیرخط فقر زنده گی میکنند وتا  کنون تیم پی آرتی ویادیگرمؤسسات،درقسمت اجرای پروژه های عمده چون ساخت مکاتب،کلينیک های صحی،ترمیم وساخت راه ویا پل هاى ارتباطی  فعالیت مؤثروقابل توجه انجام نداده اند.
بنابرادعاى رضا زاده ، کارهای قابل یاد آوری تیم پی آرتی عمدتا به کمک اداره انکشاف بین المللی امریکا ، شامل ساخت لیليه لیسه سلطان چغچران مرکز غور،اعماریک طعامخانه وتکمیل دیوار احاطوی لیسه نسوان چغچران وهمچنین آغازاعماریک باب مکتب درولسوالی لعل وسرجنگل بوده که فعلا کار ساخت اين مکتب به دلایل نا معلوم متوقف شده است.  وی افزود که فقر اقتصادی فراگیر به دلیل عدم موجودیت امکانات اولیه ،مناطق صعب العبور کوهستانی،خرابی راه های مواصلاتی ونبود پل های ارتباطی ،ازعوامل تشدید فقر دراین ولایت باقی مانده است. همچنین حاجی عبدالغفور تیمن،رئیس شورای ولایتی غور،از نحوه کار تیم بازسازی ولایتی لیتوانیا ابراز نارضایتی نموده، گفت که مردم این ولایت فقیر هستند واز چانس بد، تیم پی آرتی لیتوانیا هم فقیر است وکمک های مؤثر را برای مردم انجام نداده است. موصوف افزود که به دلیل ریزش برف وباران ،سرازیرشدن سیلاب ونامساعد بودن راه هاىارتباطی ، ارتباط غور با ولایات همجوار، بخصوص هرات در يکسال و  شش ماه قطع میباشد وزمانی هم که راه باز ميشود دوشبانه روز طول میکشد تا مردم به هرات برسند.
تیمن اظهار داشت:(( درولایتی که اصلا یک کیلومتر سرک پُخته ویا حداقل سرک خامه قابل تردد وجود ندارد و مردم به همین دلیل نمیتوانند شش ماه ازسال را، بخاطر انتقال نیازمندی های زنده گی به دیگر ولایات سفرنمایند، چطورمیشود ازبازسازی سخن گفت!))  رئیس شورای ولایتی غور خاطرنشان ساخت که  براى همگان واضح است که وقتی راه ارتباطی شش ماه مسدود باشد، مشکلاتی همچون عدم دسترسی به خدمات صحی برای مردم پیش می آید ، مردم نیمی ازسال خانه نشین وبدون فعالیت میباشند واین خود فقر وبدبختی به بار می آورد. به ادعاى وى، درسایربخش ها  بخصوص معارف ،هیچ اقدام مؤثرازسوی پی آرتی صورت نگرفته ،چنانچه از ٣٩٠  باب مکتب دراین ولایت ،صرف ٣٠  باب آن تعمیر دارد ودرسایر مکاتب شاگردان درفضای باز درس میخوانند که این خود جریان آموزش را باکُندی مواجه نموده است.
رئیس شورای ولایتی غور خاطرنشان نمود،درصورتیکه تیم پی آرتی اراده کمک مؤثر به مردم را دارد با این شورا هماهنگی نماید تا مردم حداقل بتوانند ازفقر نجات یابند واحساس کنند کسانی هستند که به آنها کمک میکنند  .ولایت غور ازجمله ولایات باستانی کشور واقع درسلسله کوههای سیاه کوه وسفید کوه میباشد اين ولايت دارای ده واحد اداری ونفوس تخمينى حدود هشتصد هزار نفرى است  و اکثریت به مالداری وزراعت مشغول میباشند.
 
پروژه جدیدعرضه خدمات صحی در ولایت غوراغاز یافت
       . دو شنبه 18 سرطان 1386
 دراین پروژه نه مرکز صحی ساخته میشود و برای بیست و یک کلینیک اساسی و یک شفاخانه ولسوالی خدمات صحی اماده میگردد.غلام رسول شهاب سرپرست ریاست صحت عامه ولایت غورگفت مصارف این پروژه از طریق اتحادیه اروپا تمویل میگردد و قرارداد ان ازطریق وزارت صحت عامه با اتحادیه اروپا و موسسه سی، اچ، ای، به امضا رسیده است .به گفته وی این پروژه دربیست وسه ماه تکمیل میگردد و همین اکنون پروسه استخدام کارمندان صحی به مراکز صحی که تازه اعمار میگردد اغاز یافته است .
 
والی جدید ولایت غور وارد چغچران شد.
 جمعه 16 سرطان 1386 برابر با 6 جولای 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور محترم جنرال باز محمد احمدی والی جدید ولایت غور به معیت داکتر محمد ابراهیم ملکزاده نمایندۀ ولایت غور در پار لمان, امروز جمعه 15 سرطان وارد چغچران مر کز ولایت غور گردید. ایشان در میدان هوائی مورد استقبال اهالی چغچران وکار مندان دولتی قرار گرفتند. احمدی بعد از معائنه قطعه تشریفات قوماندان امنیه به همراه سائر مهمانان وارد تعمیر ولایت شد.جنرال باز محمد احمدی که از باشندهگان بدخشان است به عوض شاه عبدالأحد افضلی والی سابق ولایت غور مقرر شده است.
 
إجرای أعمال تخریبکارانه در مناطق ناسفنج ولسوالی شهرک.
چهار شنبه 14 سرطان 1386 برابر با 4 جولای 2007
طبق گزارش های واصله از ولایت غور روزدو شنبه اول جولای افراد مسلح غیر مسئول به دو مورد أعمال تخریبکارانه در مناطق ناسفنج ولسوالی شهرک دست زدند.  این افراد که عمدتا وابسته به طالبان اند بالای مؤسسۀ c.r.s  که سالهاست در إطراف ولسوالی شهرک فعال است  حملۀ مسلحانه نموده اند اما کدام خساره مالی وجانی گزارش نشده است وبه تعقیب آن یک مکتب را درمنطقه به آتش کشیدند.   نیروهای امنیتی ولسوالی  تحت فرماندهی دگروال عبدالقهار قوماندان امنیۀ شهرک به منظور تعقیب ودستگیری شورشیان مخرب وارد منطقه گردیده ولی افراد مخرب ساحۀ ولایت غور را ترک گفته به قریه های مربوط ولایت هرات پناه برده اند.قوماندان امنیه شهرک فعلا در منطقه دره تخت است تا اهالی منطقه را به دستگیری افراد مسلح ومخرب امنیت ترغیب نماید.به استثنائی منطقه ناسفنج وحصارک سائر مناطق غور امن گزارش شده است.
 
آغاز نشرات تلویزیون ملی در شهر چغچران .
 دو شنبه 12 سرطان 1386 برابر با 2 جولای 2007
تعمیر تلویزیون ملی دیروز در شهر چغچران مرکز ولایت غور افتتاح و به نشرات خود اغاز نمود.رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور گفت : کار نصب انتن تلویزیون ملی که شش ماه قبل اغاز گردیده بود دیروز کاران تکمیل و به نشرات خود اغاز نمود.وی گفت : این تلویزیون روزانه شش ساعت نشرات داشته که سیزده کیلو متر شهر چغچران را تحت پوشش خویش قرار میدهد . 
 
دستگیری یک تن از سردسته های تروریستان با نه تن از افراد ش در ولایت غور .
 دو شنبه 12 سرطان 1386 برابر با 2 جولای 2007
کمال الدین یک تن از سردسته های تروریستان با نه تن از افراد ش امروز در ولسوالی پسابند ولایت غور به اسارت نیروی های پولیس درامده است .جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غورگفت : این افراد از مدتی بدینسو ازطریق منطقه ولسوالی باغران ولایت هلمند داخل ولسوالی پسابند انولایت گردیده بودند و مردم را به انجام اعمال تخریبی و تروریستی تشویق می نمودند که توسط پولیس گرفتار شدند .وی گفت : این گرفتاری در همکاری  بامنسوبان امنیت ملی در یک فعالیت محاربوی انجام یافته است . به گفته وی این گروپ با پولیس درگیر شده که سه تن انان مجروح گردیده و به شفاخانه ولسوالی پسابند انتقال داده شده اند .
 
تیم باز سازی ولایتی به مساجد ولسوالی تیوره بلند گوئی توزیع نمود . 
شنبه 10سرطان 1386 
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور نیروهای حافظ صلح  در ولایت غور حین گشت زنی در ولسوالی های غور دیروز شنبه به یکتعداد از مساجد زرنی ونیلی ولسوالی تیوره ولایت غور دستگاه های بلند گوئی توزیع نمودند تا در مساجد ازان استفاده نموده درباره القاعده وترورسم وعواقب آن به مردم معلومات دهند.. بعد از سر کوبی یک گروپ از طالبان مسلح در ولسوالی تیوره منسوبین قوماندانی امنیه ولایت غور تلاش های امنیتی خودرا در منطقه تشدید بخشیده اند طوریکه برای اولین بار نیرو های حافظ صلح یکجا با نیروهای امنیتی تمام ولسوالی هارا گزمه ومردم را به از عواقب  ناگوار نفوذ طالبان هوشدار دادند.
 
شاه عبدالأحد افضلی والی سابق ولایت غور جهت تصفیه حساب ودوره تسلیمی وارد چغچران شد.
 شنبه 9 سرطان 1386 برابر با 30 جون 2007
طبق گزارش های واصله از کابل شاه عبدالأحد افضلی والی سابق ولایت غور به اساس هدایت وزارت داخله امروز شنبه 30 جون دوباره به چغچران مرکز ولایت غور بر گشت.تا ضمن خدا حافظی با مردم محل ,حسابات قبلی ولاینحل را تصفیه وبه والی جدید جنرال باز محمد احمدی دورۀ تسلیمی بدهد.خبر گزاری جام غور از چغچران گزارش داد که مسئولین ادارات دولتی بنام استقبال از والی جدید وارد میدان هوائی شدند , اما ایشان تنها والی سابق را دیدند که دوباره آمده است. مردم که هدف آمدن آنرا نمی دانستند در حیرت بودند عدۀ خوشحال وعدۀ از جمله أهل معارف از دیدنش نهایت نا راض به نظر می رسیدند.مولوی دین محمد عظیمی نمایندۀ مردم غور در پارلمان ضمن صحبت بخاطر وداع با والی سابق وی را شخص مناسب برای ولایت غور دانست واما اینکه تبدیل شده کار دولت است.وبالمقابل ��اه عبدالأحد افضل�� از اطاعت پذیری مردم غور تشکر نمود ��وعده داد اگر والی هم نباشد مردم غور را فراموش نخواهد کرد..
 
دستگاه مخابراتی افغان تلی کم در تعمیر جدید ریاست مخابرات منتاژشد.
 چهار شنبه 6 سرطان 1386 برابر با 27 جون 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور دستگاه مخابراتی افغان تلی کم که از جملۀ دستگاه های مدرن است هفتۀ گذشته از طرف کارمندان ومتخصصین ریاست مخابرات ولایت غور به داخل تعمیر جدید که با کمیت 15 اطاق به این منطور در نزدیکی تعمیر رهایش ولایت در غرب میدان هوائی إعمار شده است نصب ومنتاژ شد.دستگاه جدید دارای پنجهزار لین تلیفون میباشد که میتواند نیازمندی مخابراتی تمام باشندگان شهر چغچران ونواحی اطراف آنرا مرفوع سازد.همچنان گزارش شده است که حیدرخان رئیس مخابرات غور فعلا در کابل به سر میبرد تا زمینۀ مسافرت محترم سنگین امیرزی وزیر مخابرات  راجهت افتتاح رسمی این دستگاه به چغچران هم آهنگ ومساعد سازد. امیر زی از جمله أعضای کابینه یگانه  وزیری است که بیشترین توجه را به ولایت غور نموده است.
 
گروپ های امنیتی تیم باز سازی ولایتی گشت زنی در برخی از ولسوالی هارا آغاز کردند.
 چهار شنبه 6 سرطان 1386 برابر با 27 جون 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور یک قطعۀ امنیتی مربوط به تیم یاز سازی ولایتی غور جهت گشت زنی وبر رسی اوضاع امنیتی وارد ولسوالی های تولک , شهرک , ساغر, تیوره وپسابند شده اند.  تیم پی آر تی تصمیم دارد در جریان این سفر به هریک از قوما ندانی های امنیه ولسوالی های متذکره چهارعراده موتر سایکل نیز تسلیم نمایند تا به مسائل امنیتی وگشت زنی بهتر رسیده گی نمایند. سارمن غلام یحیی علم زاده مدیر مبارزه با تروریزم نیز ایشان را درین سفر جهت رهنمائی همراهی میکند. فعلا تیم باز سازی ولایتی ولایت غور را نیروهای کشور لتوانیا وتعداد از نیروهای کشور شاهی دنمارک تشکیل میدهد.
 
رئیس انکشاف دهات ولایت غور جدیدا بر گزیده شد. 
سه شنبه 5 سرطان 1386 برابر با 26 جون 2007
طبق گزارش های واصله از کابل انجنر تاجمحمد غلمینی به حیث رئیس جدید ریاست إحیاء وانکشاف دهات ولایت غور انتخاب شده است. هفته قبل پست ریاست انکشاف دهات ولایت غوراز طرف ریاست عمومی اصلاحات اداری دولت اسلامی افغانستان به رقابت گذاشته شد که به تعداد پنج تن از مهندسین واجد شرائط در پروسه امتحان رقابتی درین زمینه اشتراک ورزیدند که از میان ایشان تنها انجینر تا ج محمد توانست به درجه وامتیاز بالای دست یابد و به حیث رئیس انکشاف دهات مقرر گردد.البته انجنر احمد فرزند الف با گرفتن امتیاز کمتر در ردۀ دوم قرار گرفت. به هر حال انجنر تاج محمد از افراد متخصص وبا تجربه ولایت غور است از خداوند برایش توفیق خدمت میخواهیم.
 
والی ولایت غور جدیدا مقرر گردید. 
دو شنبه 4 سرطان 1386 برابر با 25 جون 2007
طبق گزارش های واصله از کابل به اساس پیشنهاد وزارت داخله وفرمان حامد کرزی رئیس جمهور محترم  باز محمد احمدی به عوض شاه عبدالأحد افضلی به حیث والی ولایت غور مقرر گردید.باز محمد احمدی از باشندگان اصلی بدخشان و از شخصیت های مشهور وسر شناس دوران جهاد ومقاومت است است  او تحصیلات عالی دارد بدرجۀ لسانس از فاکولتۀ ساینس کابل فارغ گردیده است وفعلا رتبۀ نظامی دارد..او از سال 1372 تا 1376 قوماندان فرقه نمبر 2 در کابل بوده است وبعد از سقوط طالبان بحیث قوماندان قل اردوی نمبر چهار در هرات مقرر گردید . شخص با کفایت وپر کار است از خداوند برایش توفیق خدمت به مردم مظلوم ولایت غور میخواهیم.