آرشیف

2009-6-11

جام غور

اعلامیه کمیته ولایتی جوانان در آستانه ورود عبدالکریم خلیلاز ورد عبدالکریم خلیلی به صحن ولایت غور جلو گیری بعمل آمدی به چغچران مرکز ولایت غور

از ورد عبدالکریم خلیلی به صحن ولایت غور جلو گیری بعمل آمد

شنبه 24 اسد 1388 برابر با 15 اگست 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله از چغچران مرکز ولایت غور امروز شنبه عبدالکریم خلیلی معاون رئیس جمهور بدون کدام سخنرانی از میدان هوائی چغچران بر گشت. طیارۀ حامل خلیلی ساعت هشت وسی صبح امروز به میدان هوای چغچران نشست نمود واما جوانان ومتعلمین وبرخی از مردم محل از ورود وی به تعمیر ولایت واجرای سخنرانی بخاطر کمپائن انتخاباتی جلوگیری نمودند.جوانان که شعار های مرگ بر دروغ بیعدالتی و حمایت از داکتر عبدالله عبدالله را سر میدادند خطاب به عبدالکریم خلیلی گفتند اگر یکی از وعده های پنج سال پیش حکومت شما عملی شده بفر مائید والا با سنگباران استقبال خواهید شد. خلیلی مجبور شد رأس ساعت 11 بدون کدام سخنرانی میدان هوای چغچران را به قصد کابل تر ک کند.طوریکه معلوم میشود حوصله مردم غور کاملا به سر رسیده تحمل حرف های انتخاباتی غیر عملی را ندارند.

 

اسناد یکی از حوزه های انتخاباتی در غور به آتش کشیده شد

شنبه 24 اسد 1388 برابر با 15 اگست 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله از غور افراد مسلح نا شناس پنجشنبه شب بالای یکی از دفاتر رهنمائی امور انتخابات در منطقه منارۀ ولسوالی شهرک حمله نموده تمام اسناد ومدارک را به آتش کشیدند.این اسناد مربوط به رهنمائی امور رأئی دهی وانتخابات بود واما به کسی آسیب نرسیده است.هرچند امنیت به تناسب سائر ولایات در غور خوب است ولی باز هم امکان حمله افراد مسلح وجود دارد ولایت غور یکی از ولایات است که هیچ نیروی امنیتی اضافی در آن وجود ندارد.با آنکه وزارت دفاع از ارسال کندک های اردوی ملی بخاطر تأمین امنیت در ولایات غور وبادغیس وغیره صحبت مینماید اما در غور هیچ قطعه نظامی إعزام نشده ار گانهای امنیتی خصوصا وزارت دفاع وداخله به مردم وعده های غیر واقعی میدهند..

 

دو پروژه در غور به بهره بردارى رسيد

آژانس خبرى پژواک

 پنجشنبه 22 اسد 1388 برابر با 13 اگست 2009

دو پروژۀ مواصلاتى و آبرسانى به هزينۀ بيش از ٤٠٠  هزار دالر در ولايت غور امروز به بهره بردارى سپرده شد. پروژۀ مواصلاتى شامل ٩ کيلو متر سرک در مسير ولسوالى دولت يار چغچران  بوده و پروژۀ آبرسانى را حفر  ٨ حلقه چاه در ولسوالى لعل سرجنگل تشکيل ميدهد. انجنير على رضاء حميد مدير تخنيکى رياست احياء و انکشاف دهات غور به آژانس خبرى پژواک گفت که اين سرک ٩ متر عرض داشته و به شکل درجه ٣ و اساسى جغل اندازى شده است . وى  افزود که کار اين پروژه در ظرف ٨ ماه تکميل شده و ٣٨٣ هزار دالر از سوى بانک جهانى مصرف برداشته است . با جغل اندازى اين سرک، تسهيلات مواصلاتى براى اهالى ده ها قريه فراهم شده است. محمد نعيم رانندۀ سراچه و باشندۀ ولسوالى دولت يار، ميگويد: (( سرک بسيار خراب بود و موترم هر وخت عوارض تخنيکى ميکرد و تاوانى ميشدم.)) اين راننده گفت که قبلاً مسير دولت يار چغچران را در سه ساعت مى پيمودند، اما حالا به  يک و نيم ساعت مى پيمايند.مردم محل ميگويند که اين سرک سهولت مواصلاتى را براى مريضان و محصولات زراعتى شان نيز  فراهم نموده است. دولت ياراز  چغچران (مرکز غور) ٥٠ کيلو متر فاصله دارد.

مدير تخنيکى رياست احياء و انکشاف دهات غور ميگويد که  ٢٠ کيلو متر اين  مسير قبلاً جغل اندازى شده و ١٠ کيلو متر ديگر به مصرف٤٥٤ هزار دالر بانک جهانى تحت کار است. انجنير حميد مى افزايد که اين سرک دو ماه بعد تکميل و به بهره بردارى سپرده خواهد شد و صرف ١١ کيلو متر باقى مى ماند که در آينده روى آن کار ميشود.در جريان امسال بيش از٦٢٣ کيلو مترسرک در ولسوالى دولينه و چغچران نيز  ترميم شده است. گلزمان نائب مدير برنامۀ همبستگى ملى رياست احياء و انکشاف دهات غور ميگويد که از طريق اين سرک، هزاران خانواده از تسهيلات مواصلاتى بهره مند گرديده اند. يک پروژۀ آبرسانى در ولسوالى لعل سرجنگل ولايت غور نيز  به بهره بردارى سپرده شد. مدير تخنيکى رياست احياء و انکشاف دهات غور  ميگويد که اين پروژه شامل حفر ٨ حلقه چاه سطحى به هزينۀ  ٢٢ هزار دالر از کمک يونسف ( صندوق وجهى اطفال ملل متحد) است. به گفتۀ وى، از اين طريق ، آب صحى آشاميدنى به دسترس ٢٥٠ فاميل   قرار گرفته است.  محمد جواد باشندۀ قريۀ دهن چکۀ لعل سرجنگل ميگويد که آب دريا را که پنج کيلو متر از خانۀ شان فاصله داشت، ذريعۀ مرکب انتقال ميدادند. وى گفت : (( آب، غير صحى بود و باعث امراض در بين مردم بخصوص اطفال ميشد، اما حالا آب پاک را  توسط پمپ دستى در مقابل منزل خود بدست مى آوريم.)) قبلاً مردم و مسوولين غور، روند بازسازى را کُند خوانده، گفته بودند که دولت و جامعۀ جهانى در بخش بازسازى، بخصوص در قسمت پروژه هاى بزرگ، هيچ توجهى ندارند.  به گفتۀ آنها حتى يک کيلو متر سرک قير در غور که  يکى از ولايات مرکزى و کوهستانى است، وجود ندارد و نامساعد بودن راه هاى مواصلاتى  باعث  عدم سرمايه گذارى  و رشد تجارت وصنعت شده است