آرشیف

2020-6-21

جام غور

اعتصاب کاری داکتران در غور در اعتراض به لت و کوب یک داکتر از سوی پایوازان مریض
 
داکتران شفاخانه ولایتی غور در اعتراض به لت و کوب یک داکتر از سوی پایوازان مریض، دست به اعتصاب کاری زدند و دروازه این شفاخانه را به روی مریضان بستند.
 
این داکتران می گویند که در سال جاری چندین مورد لت و کوب و اهانت به داکتران از جانب پایوازان و افراد زورمند صورت گرفته است که با افزایش خشونت ها علیه آنان، داکتران چاره جز اعتصاب کار را نداشتند.
 
شنبه ٣١ جوزا ١٣٩٩
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

 

اعتصاب کاری داکتران در غور در اعتراض به لت و کوب یک داکتر از سوی پایوازان مریض