آرشیف

2009-6-11

جام غور

استعفی ولسوال و حادثه تر افیکی خونین

استعفی ولسوال و حادثه تر افیکی خونین

 ١٣ عقرب ١٣٨٨ برابر با 4 نوامبر 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از غور حاجی هارون ولسوال ولسوالی چهار سده از وظیفه اش استعفا دادووساعت هفت صبح چهار شنبه در حالیکه موتر لنجر دولتی را رانندگی میکرد در بالای پل کندیول جادۀ منتهی به غرب شهر چغچران با یک موتر سائکل سوار باشنده تغه تیمور تصادم نود که به قتل موتر سایکل سوار انجامید.دلائل استعفا ولسوال روشن نیست اما وی قبلا از طرف افراد مسلح در ولسوالی مورد سوء قصد قرار گرفت که بعدا متهمین دستگیر وبه مر کز انتقال داده شده ادد وشایدهمین تهدیدات امنیتی دلیل استعفای آن باشد.برای اولین بار یک نفر برضای خود استعفا داده است که رسم خوب است اما حادثه ترافیکی یک واقعه نا گوار بود که به همین مسئله ارتباط دارد.تا هنوز معلوم نیست نیرو های امنیتی وورثه مقتول با حاجی هارون چه بر خورد کرده اند.

 

براى شمارى از دهاقين غور تخم اصلاح شده وکود کيمياوى توزيع گرديد

آژانس خبرى پژواک

 ١٣ عقرب ١٣٨٨ برابر با 4 نوامبر 2009

براى بيش از يكهزاردهقان در ولايت غور تخم اصلاح شده وكودكيمياوى توزيع گرديد وبرنامه توزيع تخم اصلاح شده در لوگر ختم شد .فضل احمد امينى سرپرست رياست زراعت غور، از مساعدت يکصدبورى  ٥٠ کيلويى تخم اصلاح شده ،دو هزاربورى  ٥٠ کيلويى    کود  سفيد ويکهزار  بورى کود سياه، براى يکهزارويك صددهقان در٤٤قريه درمركزچغچران  به  آژانس خبرى پژواک خبرداد . امنيى افزود که اين مساعدت، ازطرف رياست زراعت به همکارى مالى موسسه ورلدرويژن صورت گرفته است . به اساس معلومات منبع براى هردهقان  يک بورى ٥٠ کيلويى تخم اصلاح شده ، دوبورى ٥٠ کيلويى کود سفيد  ويک بورى ٢٥ کيلويى  کودسياه بطور رايگان توزيع گرديد. وى هدف اين پرگرام را رشد زراعت وكمك به دهاقين خوانده گفت اين كمك ها  براى دهاقين توزيع ميگردد كه داراى زمين زراعتي  بوده ومشكل اقتصادى داشته باشند .اقاى امينى گفت که  قرار است  براى دوهزاردوصد دهقان درولسوالى هاى چغچران ،ساغر،دولتيار،تولك وشهرك دوهزار  دوصد بورى ٥٠ كيلو يى تخم اصلاح شده  ،٥هزاربورى ٥٠ كيلويى كودسفيد  و  دوهزارودوصد بورى ٥٠  کيلويى كودسياه، ازطرف رياست زراعت به كمك مالي اداره انكشافي ايالات متحده امريكا توزيع گردد. منبع  از افزايش دو برابر حاصلات در غور نسبت به سال گذشته  نيز خبرداده گفت که دهاقين ولايت غور بامشکلات ،ازجمله نداشتن ماشين الات مواجه اند . محمدرحيم يكتن از دهاقين قريه كاسى مرکزچغچران  به اژانس خبرى پژواك گفت :  (به کمک تخم اصلاح شده وكودكميايى ميتوانم حاصلات خوبي دريافت نمايم . ) وى  از دولت خواست تا به دهاقين بيشتر مساعدت نموده وزمينه هاى رشد زراعت   به دهاقين مساعد گردد. غوريك ولايت  زراعتى ميباشد و ٩٥ درصد مردم آن پيشه زراعت دارندکه خشك سالى هاى اخير٧٥ فيصد زراعت اين ولايت را متضرر ساخته بود .

برای معلمین در غور شهرک ساخته میشود

 ١٣ عقرب ١٣٨٨ برابر با 4 نوامبر 2009

به اساس گزارش خبر گزاری باختر برای چهار صد تن از معلمین ولایت غور نمره زمین توزیع میگردد تا برای خویش سر پناه آباد نمایند. در خبر آمده است که ساحه دوصد جریب زمین بطرف جنوب دریای هریرود که نقشه آن تکمیل گردیده است دیروز طی نشست از طرف شاروالی و  وزارت زراعت  و وابیاری به دسترس ریاست معارف ولایت غور قرار گر فته است .محمد نعیم فروغ رئیس معارف ولایت غور به آژانس خبری با ختر گفت هر چند زمین به معلیمن وعده داده شده اما تا هنوز هزینه ساخت این خانه های رهایشی بدسترس شان قرار نگر فته وقیمت زمین طور قسط ما هوار از معاش معلیمن وضع میگردد.

 

سنگ تهداب پل موتررودره كمنيج مربوط ولسوالي شهرك توسط كرام ايدين "رضازاده " معاون ولايت گذاشته شد .

دوشنبه 11 عقرب 1388 برابر با 2 نوامبر 2009

جام غور

اين پل كه بطول 40متروعرض 5 متر بطورپخته واساسي اعما رميگردد . بااعماراين پل سهولت هاي لازمي ترانسپورتي براي مردم مهيا مي گردد وعلاوه برآن ، زمينه رفت و آمد مردم به ولايت هرات وولسوالي هاي ولايت غور را به مركزولايت فراهم مينمايد  .مصارف اين پروژه به هزينه 9 مليون نه صد وپنجا هفت هزار (    995800)  افغاني    ازبودجه مالي وزارت احياوانكشاف دهات ميبا شد . كه شاهراه غوروهرات رابه هم وصل ميكند اعماراين پل توسط شركت جام غور به همكاري مرد م محل براي مد ت هفت ماه تكميل  به بهره برداري سپرده خواهد شد .

وهمچنان محمد بشير باشنده كمينج بااظهار خوشي گفت : ما ازاعمارپل موتررو بسيار خوش هستيم كه درفصل بهار درياي هريرود زياد ميشود مسافرين رفت وآمد نمي توانستند بااعماراين پل وسايط نقليه ميتواند بدون كدام مما نعت به هرات روفت و آمد نمايند ازاين اقدام دولت حمايت ميكنيم وباشركت جام غور هميشه همكارهستيم 

اين پل طي محفل خاص به اشتراك گلزمان "نائيب " سرپرست انكشاف دهات نماينده شوراي ولايتي رئس تظيم آب رئيس اقتصاد جمع كثيري ازمردم محل حضورداشتند توسط كرام الدين زضازاده معاون ولايت سنگ تهداب آن گذاشته شد .

آقاي رضازاده گفت: ساختن اين پل وسايط نقليه بااطمنان كامل ميتوانند عبور نمايند وشاهراه هرات وغور همه وقت بروي ترافيك باز خواهد بود .

گفتني است ترميم كاري سرك دره منارجام توسط اهالي بيدان وكمينج نيز جريان دارد .