آرشیف

2008-6-10

جام غور

از هفت تن افراد پولیس ملی غور تقدیر بعمل آمد

از هفت تن افراد پولیس ملی غور تقدیر بعمل آمد

چهارشنبه 13 قوس 1387 برابر با 3 دسمبر 2008

جام غور

طبق راپور های واصله از چغچران .محترم سید محمد اقبال منیب  والی ولایت غور  هفت تن از افراد پولیس ملی را با دادن جوائز نقدی مورد نوازش قرار داد.محفل که بدین ماسبت دائر گردیده بود از شهامت وصداقت افراد متذکره تقدیر بعمل آمد.این هفت تن بتاریخ 24 عقرب امسال حین محاصره معاون ولایت غور  از طرف مخالفین دولت در منطفه چشت ولایت غور از خود شهامت وسر سپردگی خاص نشان داده بودند. طبق راپور ها سی تن از مخالفین دولت طی یک کمین از ساعث 8 صبح صبح تا یک ونیم بعد از ظهر در محاصره دادشتند اما در اثر مقا ومت این افراد تنها دوتن زخمی وبه سائرین آسیب نرسید که مقاومت شان ستایش بعمل آمد.

ارسال: صلاح الدین عزیزی

 

 

معرفی ولسوالان تیوره وشهرک به مردم ومسئولین ادارات محلی

سه شنبه 12 قوس 1387 برابر با 2 دسمبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از غور دیروز وامروز ولسوالان شهرک وتیوره از طرف  فضل حق نجات رئیس اجرائیه ولایت غور به مردم آن ولسوالی ها معرفی شدند.در جریان معرفی سراج الدین سنگریار ولسوال شهرک واحمد ملجی ولسوال تیوره مسئولین ادارات وموی سفیدان محل نیز حاضر بودند.دیروز مراحل تصفیه حساب ودوره تسلیمی ولسوالی شهرک از ملجی به سنگر یار تکمیل وصبح امروز سه شنبه ولسوال تیوره از شهرک وارد تیوره گردید ودرانجا از طرف رئیس اجرائیه دفتر مقام ولایت  بحیث ولسوال بمردم معرفی گردید.

 

برای ولسوالی های تیوره وشهرک ولسوالان جدید مقرر گردیده است.

دوشنبه 11قوس 1387 برابر با اول دسمبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور احمد ملجی ولسوال فعلی شهرک بحیث ولسوال جدید ولسوالی تیوره و سراج الدین سنگر یار عوضا بحیث ولسوال شهرک تقرر حاصل نموده اند .هم ملجی وهم سنگر یار از جمله فرماندهان سابق جهادی ودارائی سابقه کاری در ولسوالی های ولایت غور میباشند. این افراد با تجربه از نفوذ ومؤثریت خوبی در بین مردم بر خوردار اند. ناظران اوضاع امنیتی غور اولین اقدام والی غور را در جا بجای مهره ها بفال نیک گرفته وتقرر ایشان در پست های فعلی مناسب پنداشته شده است. از خداوند برای هردو توفیق خدمتگذاری بمردم میخواهیم.

 

 در اثر انفجار مین دو دختر خورد سال مجروح گردیده است

دوشنبه 11قوس 1387 برابر با اول دسمبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از منطقه در اثر انفجار مین در ولسوالی چهار سده ولایت غور دو دختر خورد سال مجروح وجهت معالجه به شفاخانه ولایتی ولایت غور  انتقال داده شده اند.راپور ها می افزاید که این انفجار به اساس دشمنی های شخصی در نزدیک در وازه خانه حاجی محی الدین فرزند ارباب الله نظر خان یکی از متنفذین منطقه رخداده است ودر ارتباط به قضیه کسی دستگیر نشده است.

 

امور مالی واداری قوماندانی امنیه ولایت غور مجددا مورد بررسی قرار گرفت

دوشنبه 11قوس 1387 برابر با اول دسمبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از چغچران به تعقیب هیئات قبلی که از کابل آمده بودند روز شنبه یک هیئت بلند رتبه  بریاست معاون قوماندانی حوزه امنیتی زون غرب از هرات وارد چغچران گردیده به بر رسی وتفتیش امور مالی واداری تمام ادارات مربوط به  قوماندانی امنیه پرداختند .کار این هیت تا هنوز ادامه دارد نتیجه این تلاشی های وتفتیش ها معلوم نیست.هیئت متذکره جهت تقویه نهاد های امنیتی اکمالات کافی نظامی ولوژستیکی را نیز با خود به چغچران اورده اند .

 

در فاجعه بالا مرغاب چند تن از ولایت غور نیز کشته شده اند

دوشنبه 11قوس 1387 برابر با اول دسمبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از منطقه در فاجعه هولناک قریه اکا زی ولسوالی بالا مرغاب ولایت با دغیس چند تن از ولایت غور که در چوکات اردوی ملی مصروف خدمت بودند نیز شهید شده اند تا هنوز جسد دوتن شناسای که مربوط قرآئ صوفک وفطس میباشد به منطقه منقل گردیده است.این حادثه در حال رخداد که کاروان اکمالاتی اردوی ملی در قریه اکا خیل نزدیکی ولسوالی بالا مرغاب از طرف مخالفین مورد تهاجم قرار گرفت وتا هنوز از گروپ 150 نفری اردوی ملی بیست جسد وبیست وبیست زنده بدست آمده سر نوشت سائرین معلوم نیست.

 

برادر مدیر مبارزه با تروریسم ولایت غور از چنگال مخالفین نجات یافت

دوشنبه 11قوس 1387 برابر با اول دسمبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از چغچران محمد یوسف برادر خارن غلام یحیی {علم زاده} مدیر مبارزه با تروریسم قوماندانی امنیه ولایت غور که عازم هرات بود روز سه شنبه 25 نومبر  در منطقه مرغه شهرک به اسارت مخالفین در آمده بود که در اثر وساطت ومیانجی گری محاسن سفیدان ومتنفذین از جمله فضل احد خان فرزند ارباب عبدالکریم خان شهرک وامان الله بیک فرزند ابراهیم بیک روز شنبه رها گردید وروز دوشنبه به چغچران انتقال داده شده است.

 

 

کار برخى از پروژه ها در ولایت غورتکميل گرديد

یکشنبه 10 قوس 1387 برابر با 30 نوامبر 2008

آژانس خبرى پژواک

به مصرف سه صد هزار دالر امريکايى، پروژه هاى پاک کارى کاريز،تهيه ذخيره براى  آب، يک پل و٥٥ چاه آب آشاميدنى ، به بهره بردارى سپرده شد. مسؤولين ولايتى مى گويند که مصارف اين پروژه توسط اداره انکشاف بين المللى امريکا (  USAID ) پرداخته شده است. پُل متذکره ٥،٥ متر طول و١٣ متر عرض دارد که در مرکز اين ولايت ( چغچران ) اعمار گرديده وامروزبتارخ ٩ قوس، به بهره بردارى سپرده شد. در محفل افتتاح اين پل، والىغور  سيداقبال منيب از ادارۀ انکشافى بين المللى امريکا اظهار تشکر کرد که در قسمت اعمار اين پل وساير پروژه ها دراين ولايت  کمک نموده است . به گفته موصوف، اين پل برسر راهى اعمار شده است که مرکز اين ولايت را با ولسوالى هاى دولينه ، تيوره  و پسابندوصل مى نمايد.

همچنان ٥٥ چاه آب آشاميدنى که بمبه هاى دستى  نيز بالاى آن نصب شده است، در قريه هاى  خواجه وهاج الدين ، کاکرى،اوتکل ،نورک ،تورمه  و سنگان ولسوالى  پسابند احداث شده اند.  اين چاه ها بتاريخ هشتم ماه قوس در حضور عدۀ از مسؤولين ولايتى، ضمن يک محفلى افتتاج گرديده وبه بهره بردارى سپرده شدند. بهاوالدين وفايى رئيس اقتصاد ولايت غور، ضمن صحبت دراين محفل گفت که با حفراين چاه ها ١١٠٠ خانواده به آب پاک آشاميدنى دسترسى پيدا نمودند. وى گفت که اين پروژه  در چهار ماه تکميل گرديده  و درطول اين مدت براى بيش از صد تن از مردم منطقه زمينه کار نيز مساعد گرديده است . 

حاجى عبدالله يک تن از سران قريه خواجه وهاج الدين، از حکومت وموسسه کمک کننده تشکر ن��ود که با آنها در اين مورد کمک نموده اند. وى به آژانس خبرى پژواک گفت : (( اين اولين باراست که همراه  ما اينگونه کمک  صورت مى گيرد،قبل از اين گرچه اطفال ما را مريض مى ساخت؛ ما مجبور بوديم که  از آب جوى استفاده نماييم. )) همچنان درقريه هفت پوسته ولسوالى تيوره يک کاريز پاک کارى شده ويک ذخيره براى آب آن که به گفته مسؤولين گنجايش  ٣٦٠ متر مکعب آب را دارد، اعمار شده است.

رئيس اقتصاد اين ولايت هنگام افتتاح اين پروژه گفت که ٤٠٠ جريب زمين، از اين کاريز سيراب مى گردد و٣٥٠ خانواده از آن استفاده مى کند. به اساس معلومات منبع ، پروژه متذکره نيز در مدت چهار ماه تکميل گرديده است . احمدفهيم  يکتن از باشنده گان اين منطقه، اعمار اين ذخيره را کمک بزرگى با مردم منطقه خواند، وگفت (( امسال ٨٠ فيصد حاصلات زمين هاى ما نسبت کمبود آب ، متضررگرديدند، ولى حالا اين مشکل ما مرفوع گرديده است. )) ولايت غوريکى از ولايات مرکزى کشور است  ومردم آن دراثر خشکسالى هاى  اخيرشديداً متضرر شده اند.