آرشیف

2009-6-11

جام غور

از افزايش بيماران توبرکلوز در غور خبر داده شد

از افزايش بيماران توبرکلوز در غور خبر داده شد

آژانس خبرى پژواک
یکشنبه 16 حوت 1388 برابر با 7 مارچ 2010

مسوولين رياست  صحت عامۀ ولايت غور، از افزايش بيماران  توبرکلوزطى  سال جارى در آن ولايت  اظهار نگرانى نموده وخواهان  ايجاد مراکز صحى بيشتر درين ولايت گرديدند. دوكتور محمود آزاد مسوول پروگرام ولايتى رياست صحت عامۀ غور به آژانس خبرى  پژواک گفت که طى  سالروان   ٦٤٨واقعه و درتمام سال گذشته  ٥٩٩ واقعه توبرکلوز را كشف و تداوى نموده بودند . وى از دولت و جامعه جهانی خواست تا تعداد مراکز تشخصيه را دراين ولايت  افزايش دهند؛  مردم را  از خطرات و مبتلا شدن به توبرکلوز آگاهی داده و به مريضان مواد غذايی، کمک نمايند.
به اساس معلومات مسوولين وزارت صحت عامه ،  درحال حاضر درسطح کشور، بيش از يکهزار مرکز تداوى بيمارى توبرکلوز فعاليت داشته  و ايجاد همچو مراکز ادامه دارد . آزاد افزود که مريضان ،باشنده هاى چغچران ( مرکزغور) و ولسوالى هاى ساغر، تولک، چارسده، دولينه، پسابند، شهرک و دولت يار ،لعل .سرجنگل بوده که  بعد از مراجعه در شفاخانه، تحت تداوى و مراقبت قرار گرفته اند. به گفتۀ موصوف ، مريضان ٨ ماه از طرف بخش توبرکلوز رياست  صحت عامه به شكل رايگان تداوى ميگردند.
به اساس معلومات منبع ،  در گذشته براى مريضان  ، ماهانه مواد غذايى شامل ٥٠ كيلو گندم، ٨ كيلو دال، ٣كيلو روغن و١ كيلو نمک،از طرف سازمان غذايى جهان( WFP  ) توزيع ميشد؛اما٦ ماه ميشود كه اين  کمک قطع شده است. به گفته داکتران  ، سل ( توبرکلوز) يک بيمارى مکروبى و سارى ، اما قابل علاج است که  سرفه دوامدار،کاهش وزن بدن ،ضعف، بى اشتهايى،تب وعرق شبانه از اعراض و علايم  مهم اين بيمارى مى باشد.
 مکروب سل ، از طريق تنفس از شخص مصاب به شخص سالم قابل انتقال مى باشد. به گفته آزاد، فقر  كمبود مراكز تشخصيه، مهاجرتها ،مصاب بودن  به سوء تغذى و عدم آگاهى از خطرات مرض از عوامل عمده افزايش اين بيمارى مى باشد . وى افزود که در ساحات دور دست، شايد تعداد ديگر مردم به توبرکلوزمصاب باشند؛اما نظر به دورى راه به  مراکز صحى مراجعه نکرده وشامل اين رقم نميباشند . به گفتۀ وى، امکان دارد که برخى مريضان، بدون مراجعه به مراکز صحى تلف شده باشند؛ اما وفيات در مراکز صحى  وجود نداردو ٨٨ فيصد مريضان که تشخيص شده ،  تداوی گرديده اند. آزاد ميگويد که اگر از مرض جلوگيرى نشود ،هر مريض دريکسال ميتواند ١٠ تا ١٢ نفر صحتمند را به مرض مصاب سازد.
 خانم جمعه گل ٥٠ ساله باشنده قريه پشت نور ولسوالى دولت يار كه  از يکماه بدينسو در بخش توبرکلوز رياست صحت عامۀ غور بستر است، ميگويد که مشکلات افتصادى، كمبود مواد غذايى وعدم دسترسى به خدمات صحى، سبب شد تا به توبرکلوز مصاب شود. وى مى افزايد که بعد از گذشت يکماه، ازمريضى به شفاخانه مراجعه كرده و فعلا  وضعيت صحى اش رو به بهبودى نهاده است. اين خانم اضافه نمود که سه پسر و دو دختر دارد، اما  آنها صحتمند بوده و مرض وى  به آنها سرايت نکرده است.  همچنان محمد نسيم  ٣٥ ساله، باشنده غورقند ولسوالی پسابند که دو هفته  ميشود در بخش توبرکلوز صحت عامۀ غور بسترى ميباشد ؛ گفت: (( يک و نيم ماه است که توبرکلوز شده ام… بخاطر دوری راه، توان  پر داخت کرايۀ موتر و آمدن به شفاخانه را نداشتم، تا آنکه پول قرض گرفتم و به شفاخانه آمدم.))اين مريض اظهار داشت که از خطرات توبرکلوز آگاهى نداشت، بدنش درد ميکرد و جسمش رو به ضعف ميگذاشت، وقتى که به شفاخانه مراجعه کرد، مرضش تشخيص شد که توبرکلوز است.
 
راه ها درغور بازگشايى گرديد

اژانس خبرى پژواک
چهارشنبه 13 حوت 1388 برابر با 3 مارچ 2010

مسوولين ولايت غور ، از باز گشايى تمام راه هاى ولسوالى ها  که به مرکز و يايين آمدن نرخ مواد غذايى درآنولايت خبرميدهند .حامد الله دادفر ، رئيس مبارزه با حوادث ولايت غور، امروز (١١ حوت )  به آژانس خبرى پژواک گفت که از يکماه بدينسو ،به اثربرفبارى ها ى شديد، راه ها ى ولسوالى هاى  نُه گانه غور  که به مرکز  (چغچران ) آنولايت  منتهى ميگردد ؛ کاملا مسدود شده بود . دادفر افزود که درنتيجه انسداد راه هاى مواصلاتى، نرخ مواد اوليه درآنولايت  افزايش يافته بود .وى از نرسيدن خدمات صحى  و افزايش نرخهاى مواد اوليه  به عنوان مشکل اساسى مردم درطى يکماه گذشته ياد آور شد  وگفت  که به خاطر دسترسی کامل مردم به خدمات صحی وپايين آوردن نرخ مواد غذايى تلاش هاى بيشتر صورت خواهد ګرفت .
به اساس معلومات داد فر ،  کميته مبارزه با حوادث  غور با همکارى موسسات وليدويژن و ديدبان جهانی براى آسيب  ديده گان  مواد غذايى توزيع نموده است . موصوف  از مقدار مواد کمک شده، معلومات ارايه نکرد . نوراحمد  ٤٠ ساله باشنده  مرکز ولسوالى لعل سرجنگل  درحاليکه از بازشدن راه هاى ولسوالى شان  شادمان بود به  آژانس خپرى  پژواک گفت : (( يک من( پنج کيلو) آرد قبل از مسدودى راه ٣٠٠ افغانى فروخته ميشد؛ حالا به ١٨٠ افغانى رسيده ؛يک بورى پنجاه کيلويى برنج پرمل ١٢٠٠ افغانى بود؛ اما حالا به ٨٠٠ افغانى ميباشد!  ))  وى علاوه کرد که دريکماه گذشته، مردم نميتوانستند مريضان شانرا بخاطر بند بودن راه ها به مراکز صحى انتقال بدهند؛ مگر حالا به مراکز صحى دسترسى کامل دارند .
انجنير غلام نبى آمر فوايد عامۀ غور ، بازگشايى تمام راه ولسوالى هاى غور را تاييد کرده گفت که دررفع اين مشکل  ، مردم عام نقش داشته اند .  بربنياد معلومات منبع  ،  دريکماه اخير حدود ٢٨٣ کيلو متر سرک که به خاطر برفبارى هاى شديد درولايت غور  مسدود شده بود به همکارى شورا هاى محل بازگشايى  شده است . گفتنيست که براى شوراهاى محل  درمقابل بازگشايى يک کيلومترسرک  ١٠ هزار افغانى مزد دا ده ميشد .
 
جمع آورى عوايدمستوفيت غور غير عادلانه خوانده شد

اژانس خبرى پژواک
چهارشنبه 13 حوت 1388 برابر با 3 مارچ 2010

 در حالى که عوايد مستوفيت  ولايت غور به تناسب سال گذشته بيش از ده درصد کاهش يافته، شمارى از تجار جمع آورى عوايد را غير عادلانه مى خوانند.  محمد رسول لعل زاد مدير عمومى عوايد مستوفيت  غور به آژانس خبرى پژواک گفت که  عوايد سال جارى تاکنون به  بيش از ٣٦ ميليون  افغانى رسيده، در حالى که  عوايد مدت مشابه سال گذشته، ٤٠ ميليون افغانى بود.  وى تمام عوايد سال گذشته را  ٤٣ميليون افغانى عنوان نموده ؛ ميگويد که وزارت ماليه،عوايد امسال مستوفيت را ٤٣ ميليون افغانى پيش بينى نموده بود، اما گفته  ميشود که عوايد امسال به ٣٨ ميليون افغانى خواهد رسيد . لعل زاد پايين آوردن فيصدی ماليات را دليل کاهش عوايد دولت دانسته به آژانس خبرى  پژواک  گفت که  تخفيف ده فيصد ماليات در مورد شرکت هاى ساختمانی  ، سکوک معاشات کارمندان ، ماليات از داکتران  و ديگراصناف شهر ، عدم جمع آوری ماليات از مناطق نا امن وعدم تحويل دهی ماليات از ولسوالی ها دانست.  وی بگونه مثال از  ولسوالی چارسده آنولايت ياد کرد که در طول سالروان ، ٢٠ هزارافغانی  عوايد تحويل دولت نموده است .
 مدير عمومى عوايد مستوفيت  غور به مشكلاتى از قبيل پايين  بودن ظرفيت كارمندان ، كمبود وسايل و ديگر ضروريات  دفتر نيز اشاره نموده، گفت : (( اگر اين مشكلات حل نگردد درسال آينده ما نميتوانيم ،عوايد بيشتر جمع آورى نماييم.)) اما شمارى از تاجران از نحوه جمع آورى ماليات شكايت دارند. محمد  يكتن از  دکانداران شهر چغچران ( مرکز غور) که  موبل و فرنيچر  و وسايل برقى بفروش ميرساند ادعا کرد :(( مستوفيت ماليات را به اساس  سليقه خود جمع آورى ميكند. )) موصوف خاطر نشان کرد که  مستوفيت  از اشخاصى كه عوايد وسرمايه زياد دارند كم و از اشخاصى كه عوايد و سرمايه كم دارند ماليه زياد ميگيرند.
اين تاجر مثال آورده، ميگويد که در دکانش به اندازۀ چهار صد هزار افغانى وسايل و اجناس دارد. مستوفيت ازوى سالانه  ٦ هزار افغانى ميگيرد؛ اما از دکانهاى  که دو ميليون سرمايه دارد، کمتر ماليه  اخذ ميکند  . .وى افزود که ماليات بايد به اساس عوايد  حصول گردد ؛اما عوايد مد نظر گرفته نمى شود.  داکتر عبدالحی  يکتن از تجار درولايت غور ، از ازدياد فيصدى ماليات  شكايت نموده، ميگويد که  درغور سرک، برق و زمينه رشد تجارت وسرمايه گذارى وجود ندارد؛ اما  دولت  ماليات زياد جمع آورى مى نمايد. به باور موصوف  اين کار،سبب عدم رشد وعدم سرمايه گذارىميگردد . وى از دولت خواست تا زمينه رشد تجارت وسرمايه گذارى را مساعد سازد و از سرمايه داران وسكتورخصوصى حمايت کند. و اما مدير عمومى عوايد مستوفيت غور،  استدلال ميکند که  مستوفيت ماليات را براساس سرمايه و عوايد هر شخص طبق قانون جمع  آورى نموده و در برابر همه ، يکسان برخورد دارد.