آرشیف

2015-2-26

جام غور

ادامه کمک های موسسه خیره جام غور در فیروزکوه

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۳ برابر است ۲۶ فبروری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
موسسه خیریه جام غور کمکهای صحی و بشردوستانه را به ریاست شفاخانه ولایتی غور، انجمن ادبی فیروزکوه، نهاد هیس و رادیو سرحد در فیروزکوه مساعدت نمود.
این کمک ها که شامل ۱۶ عراده ویلچیر با تجهیزات جانبی، ۱۷ جوره عصاچوب، پاهای مصنوعی برای معلولین، ۲۰ بکس و خریطه مواد و لباس طبی، ماشین گراف قلب و ۶۰ کمربند برای مریضان را با شفاخانه ولایتی غور  و همچنان ۱۶ پایه چوکی دفتری و سه پایه کمپیوتر برای انجمن ادبی فیروزکوه و رادیو سرحد، توزیع  گردید.
حمیدالله ژواک رییس موسسه خیریه جام غور می گوید که این کمک ها به سلسله کمکهای است که قبلا از ولایت هرات به ولسوالی های ساغر و شهرک صورت گرفته بود.
آقای ژواک گفت، قرار است حدود ۲۷ پایه کمپیوتر ها نیز برای شاگران طبقه اناث در فیروزکوه توزیع گردد.
در همین حال، حاجی قاسم علم رئیس محیط زیست ولایت غور و عضو کلیدی انجمن ادبی فیروزکوه با اظهار قدردانی از مسوولان موسسه خیریه جام غور گفت:" بخش بزرگ از جامعه ما را معلول ومعیوب تشکیل میدهند و کمک به آنان در اصل احترام گذاشتن و روحیه دادن است و این قشر جامعه قابل احترام ویژه و ترحم اند".
داکتر جمعه گل یعقوبی رییس شفاخانه ولایتی غور ضمن قدردانی از عبدالقادر علم همآهنگ کننده این کمک ها از اروپا و حمیدالله ژواک رئیس موسسه خیریه جام غور گفت، این چندمین بار است که شفاخانه ولایتی غور افتخار دریافت کمک های بشردوستان این نهاد خیریه را دارد.
داکتر یعقوبی افزود:"جمع آوری و تنظیم و همچنان انتقال این همه مواد کاریست دشوار، اما مسوولان این موسسه با قبول همه این زحمات مردم بیچاره و دور افتاده شان را هیچ گاهی فراموش نکرده و در هر شرایط دست آنان را گرفته اند، از همدردی و همکاری های دست اندرکاران قلبا سپاسگزارم".
در همین حال، استاد فضل الحق فایق رئیس دارالمعلمین عالی غور و مسوول انجمن ادبی فیروزکوه از مساعدت های همیشگی موسسه خیریه جام غور برای اقشار مختلف جامعه قدردانی نمود و گفت:"با این پیمانه مساعدت برای فرهنگیان، متعلمین، معلولین و معیوبین شهکاریست که تا حال در منطقه نظیر نداشت، به نمایندگی از فرهنگیان فیروزکوه و قشر روشن از دست اندرکاران این موسسه جهان سپاس و قدردانی میکنم".
موسسه خیریه جام غور از چهار سال به اینسو کمک های خیریه و بشردوستان را برای مردم غور مساعدت نموده که قبل ازین تحت نام "کمک های وبسایت بین المللی جام غور" صورت میگرفت.
گفتنیست که موسسه خیریه جام غور در نظر دارد تا ۲۷ پایه کمپیوتر را برای شاگردان اناث در فیروزکوه توزیع نمایند.