آرشیف

2016-3-15

جام غور

اداره مبارزه با حوادث طبیعی غور 5 هزار افغانی از هر منزل تخریب شده را نپرداخته است

بخش خبر وبسایت جام غور به معلومات دست یافته که نشان میدهد 5 هزار افغانی از هر منزل تخریب شده از اثر حوادث طبیعی از سوی اداره محلی غور پرداخت نشده و هم چنان منازل تخریب شده نیز وجود داشته که از سال ها به اینطرف هیچ کمکی نقدی به مالکان آن صورت نگرفته است.
طبق قوانین نافذه کشور، هر خانه ی که از اثر حوادث طبیعی تخریب گردد بعد از سروی و تائید هیئت با صلاحیت 15000 هزار افغانی از طرف دولت برای متضرر پرداخت میشود.
اما در ولایت غور برای برخی از منازل تخریب شده از اثر حوادث طبیعی 10 هزار افغانی پرداخت شده که به گفته مسوولان، عدم پرداخت حقوق تکمیل برای فامیل های متضرر بنابر فیصله مقام ولایت صورت می گرفته است و مهمترین دلیل عدم پرداخت 5 هزار افغانی، نبود منازل پخته و معیاری در آن ولایت خوانده شده است.
حامدالله دادفر رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت غور می گوید که بنابر فیصله اعضای کمیته اضطرار چون در ولایت غور منازل بطور پخته و معیاری وجود ندارد و از همین رو است که برای هر فامیل که منزل آنان بگونه تکمیل تخریب گردیده باشد 10 هزار افغانی پرداخته میشود.
وی گفت، که آنان تمامی اسناد و شواهد در دست داشته و اداره مرکزی نیز از فیصله اداره محلی غور/کمیته اضطرار آگاهی دارند.
این درحالی است که در دیگر ولایات کشور برای هر فامیل که منزل آنان از اثر حوادث طبیعی تخریب گردیده باشد از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی 15 هزار افغانی پول نقد کمک صورت میگیرد.
 
سه شنبه 25 حوت 1394 برابر است با 15 مارچ 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور