آرشیف

2016-6-9

جام غور

اختلاف نظر رییس شورای ولایتی و والی غور در کندی و سرعت کار بند برق پوزه لیچ

رییس شورای ولایتی غور از کندی کار بند برق پوزه لیچ نگران است اما والی آن ولایت می گوید که کار اعمار این بند با سرعت تمام به پیش میرود و قبل از وقت تعین شده تکمیل و مورد استفاده قرار میگیرد.
فضل الحق احسان رییس شورای ولایتی غور می گوید که عدم نظارت درست از کار اعمار بند برق باعث شده تا کار بیشتر بخشهایی این بند تعطیل گردد.
آقای احسان مدعی است که این بند نظر به روند کار تا میعاد تعین شده به پایه اکمال نمیرسد و این کار باعث خواهد شد تا در انتها این پروژه مانند بسیاری پروژه های انکشافی نیمه کاره بماند.
اما غلام ناصر خاضع والی غور گفته های رییس شورای ولایتی را رد میکند و می گوید آنان در نظر دارند تا قبل از وقت تعین شده کار این بند برق را تکمیل و مورد استفاده قرار دهند.

بند برق پوزه لیچ به هزینه 15 ملیون دالر از بودجه وزارت انرژی و آب توسط یک شرکت روسی در ظرف 5 سال اعمار میگردد.