آرشیف

2014-12-4

جام غور

آمر امنیت نام نهاد طالبان برای دولینه دستگیر شد

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۴ دسامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان امنیتی ولایت غور از دستگیری یار محمد فرزند عبدالباقی آمر امنیت نام نهاد طالبان برای ولسوالی دولینه ولایت غور خبر میدهند.
در خبرنامه قوماندانی امنیه غور که به رسانه ها فرستاده شده آمده است، آمر امنیت نام نهاد طالبان برای ولسوالی دولینه ولایت غور از سوی پولیس ملی هرات در ولسوالی اوبه آن ولایت دستگیر شد.
به نقل از خبرنامه، این فرد در مسیر شاهراه غور-هرات و مسیر های شهرک، دولینه و ساغر دست به آزار و اذیت مسافرین میزد که اخیراً به همکاری مردم توسط نیروهای امنیتی دستگیر گردید.
همچنان در خبر نامه آمده است که این فرد متهم به حریق یک عراده موتر کاماز با مواد تعمیراتی در ولسوالی ساغر است.